Register betreffende "Duitsland" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Aankoop van bankgegevens door overheden - Aanpassing wetgeving - Gegevensuitwisselingen tussen belastingadministraties - Contacten met Duitsland (5-7702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7702
Belastingdeal tussen Duitsland en Zwitserland - Fiscale fraude (5-7799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7799
De Ijzeren Rijn (Evoluties) (5-3134)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 33-35 5-211 COM p. 33-35 (PDF)
De belastingheffing op de Duitse pensioenen van de dwangarbeiders in Duitsland (5-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-36
p. 10-11 5-36 p. 10-11 (PDF)
De beslissing van Duitsland om definitief met het gebruik van kernenergie te stoppen (Effect voor het Belgische energiebeleid - Elektriciteitsvoorziening - Bevoorradingszekerheid - Nucleaire uitstap door BelgiŽ) (5-1019)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 6-8 5-88 COM p. 6-8 (PDF)
De bilaterale akkoorden over politiesamenwerking (Verdrag van PrŁm - Beneluxakkoord - Akkoord met Duitsland) (5-784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-62 COM
p. 13-15 5-62 COM p. 13-15 (PDF)
De fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland (Manipulatie van de wachtlijsten) (5-772)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 24-25 5-87 p. 24-25 (PDF)
De gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011 (5-4332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4332
De gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland (Besmetting van veevoeder - Europese controles - Belgische voorzorgsmaatregelen) (5-405)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 4-6 5-56 COM p. 4-6 (PDF)
De invaliditeitspensioenen van grensarbeiders (CoŲrdinatieproblemen tussen het RIZIV en zijn buitenlandse tegenhangers) (5-874)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-93
p. 20-22 5-93 p. 20-22 (PDF)
De mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen (Halte in LiŤge-Guillemins) (5-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Huub Broers aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 35-37 5-81 COM p. 35-37 (PDF)
De renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen (Uitgifte van obligaties door de Bundesbank - Verhoging van de intrestvoeten in de andere landen) (5-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-60
p. 16-18 5-60 p. 16-18 (PDF)
De schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie (5-7952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7952
De situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen (Belasting door Duitsland gevorderd - Grensarbeiders - Aanpassing van de Belgische fiscale fiches voor personen die een pensioen als gezinshoofd bezitten) (5-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-50
p. 14-16 5-50 p. 14-16 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn (5-448)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Muriel Targnion aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 4-9 5-42 COM p. 4-9 (PDF)
De stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales (5-2340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-2340
De treinverbinding tussen Frankfurt en Londen (Halte in LiŤge-Guillemins) (5-939)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 35-37 5-81 COM p. 35-37 (PDF)
De uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio (Plan voor een ICE-trein tussen Frankfurt en Londen - Halte in het station Luik-Guillemins) (5-140)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-22
p. 15-17 5-22 p. 15-17 (PDF)
Dubbelbelasting - Samenwerkingsakkoorden met Duitsland en Luxemburg (5-1939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1939
Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel (5-254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-254
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-3787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3787
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-5096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5096
Een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Gezinspensioen - Zie ook vraag om uitleg 5-4738) (5-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 38-39 5-129 p. 38-39 (PDF)
Europese Commissie - Programma "Noordzee-regio" - Transnationale samenwerking - Acties - Investeringen - Evaluatie (5-8329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8329
Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn (5-6500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6500
Fiscale fraude - Belastingsakkoord tussen Duitsland en Zwitserland - Belgisch beleid - Uitbreiding - Impact overheidsfinanciŽn (5-6501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6501
Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 22 juni 2012 (Landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - Buitensporigetekortenprocedure voor Duitsland, Bulgarije en Hongarije - Taks op financiŽle transacties - Richtlijn inzake energiebelasting - Europees meerjarig financieel kader voor het budget van de EU - Vermindering van de bedragen die de lidstaten mogen inhouden op de namens de EU geheven douanerechten - Pensioenleeftijd - Loonindexering - Fiscale harmonisatie - Bankentoezicht - Europees octrooi - Concurrentievermogen) (5-1704)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux (S) en Jenne De Potter (K)
5-1704/1
p. 1-19 5-1704/1 p. 1-19 (PDF)
Georganiseerde misdaadbendes - Belgische afdeling van de motorclub ďBandidosĒ - Onderzoek en preventie - Grensoverschrijdende politiesamenwerking BelgiŽ-Duitsland (5-6431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6431
Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers (5-6744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-6744
Goudvoorraad - Controle - Duitsland (5-7415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7415
Het dossier van de IJzeren Rijn (5-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 4-9 5-42 COM p. 4-9 (PDF)
Het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen (Fiscale dumping - Harmonisatie van de fiscaliteit) (5-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 8-10 5-48 p. 8-10 (PDF)
Het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Pensioenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1202) (5-4738)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 4-5 5-298 COM p. 4-5 (PDF)
Het toepassen van de verhoogde aanslagvoet op de Duitse rentes van dwangarbeiders, politieke gevangenen, gedeporteerden en verplicht ingelijfden (5-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 37-38 5-145 p. 37-38 (PDF)
Hulde (2011-2012)      
  Verwelkoming van de voorzitter van de Duitse Bondsraad, de heer Horst Seehofer, met een delegatie
5-62
p. 30 5-62 p. 30 (PDF)
Terrorisme - Extreem rechts - Maatregelen (5-6961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6961
Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands (5-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-427
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8623
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8624
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Voorstel van de heer Louis Siquet
5-1711/1
p. 1-4 5-1711/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ahmed Laaouej c.s.
5-1711/2
p. 1-2 5-1711/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-1711/3
p. 1-39 5-1711/3 p. 1-39 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1711/4
p. 1-2 5-1711/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
  Stemming
5-74
p. 69-70 5-74 p. 69-70 (PDF)
  5-74
p. 76 5-74 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkinstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 (5-2250)      
  Ontwerp
5-2250/1
p. 1-39 5-2250/1 p. 1-39 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2250/2
p. 1-5 5-2250/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-122
p. 17 5-122 p. 17 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-122
p. 17 5-122 p. 17 (PDF)
  Stemming
5-122
p. 55 5-122 p. 55 (PDF)
  5-122
p. 60 5-122 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010 (FABEC-Verdrag - Gemeenschappelijk Europees Luchtruim) (5-1913)      
  Ontwerp
5-1913/1
p. 1-44 5-1913/1 p. 1-44 (PDF)
  Verslag van de heer Patrick De Groote
5-1913/2
p. 1-8 5-1913/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-89
p. 35 5-89 p. 35 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-89
p. 35 5-89 p. 35 (PDF)
  Stemming
5-89
p. 66 5-89 p. 66 (PDF)
  5-89
p. 70 5-89 p. 70 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999