Auteurs- en sprekersregister betreffende "Desmedt Claude" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
  Stemming over de consideransen, stemming over het amendement en stemming over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie
1-73
p. 1970-1972 1-73 p. 1970-1972 (PDF)
Benoemingen van toegevoegde vrederechters in een aantal Brusselse kantons      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4312 1-82 p. 4312 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4375-4376 1-83 p. 4375-4376 (PDF)
Bevoegdheid van het rechtscollege van Brussel-Hoofdstad inzake de geldigverklaring van de verkiezingen van de gemeenteraden en de OCMW's      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 179-180 1-5 p. 179-180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 272 1-6 p. 272 (PDF)
Coördinatie van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur - Werkgroep      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 793 1-16 p. 793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 967-968 1-19 p. 967-968 (PDF)
De aanpassing van de nieuwe huurwet en de mogelijke invoering van kwaliteitsnormen voor woningen op het federale niveau      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 298-301 1-42 COM p. 298-301 (PDF)
De aanstelling van de beheerder bij de Raad van State      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-101
p. 2722-2723 1-101 p. 2722-2723 (PDF)
De achterstand in de terugbetaling aan de OCMW's van het bestaansminimum en van de uitkeringen aan behoeftige vreemdelingen die niet in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-19
p. 427 1-19 p. 427 (PDF)
De activiteiten van de Belgische ereconsul in Marokko en de landgenoten in Marokkaanse gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 684-685 1-30 p. 684-685 (PDF)
De besluiten die de regering voornemens is te trekken uit het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
De conclusies die men moet trekken uit het vonnis dat de Krijgsraad van Brussel op 30 juni gewezen heeft omtrent de feiten die Belgische militairen in Somalië hebben gepleegd      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-128
p. 3369-3370 1-128 p. 3369-3370 (PDF)
De difibrillatoren (Hartstilstand - Ziekenwagen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, gebracht door de heer Desmedt
1-37
p. 846-847 1-37 p. 846-847 (PDF)
De distributie van jodiumtabletten onder de bevolking in de nabijheid van kerncentrales      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-142
p. 3789-3790 1-142 p. 3789-3790 (PDF)
De dringende nood aan een wet die de militaire rechtbanken afschaft (Hervorming - Vonnissen van de Krijgsraad inzake het gedrag van militairen in Somalië)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5240 1-178 p. 5240 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De gevolgen die de regering voornemens is te geven aan haar wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten - Doc. Senaat 1-806 - Belangenconflict Vlaams Parlement - Status quaestionis)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-245
p. 7121 1-245 p. 7121 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De herhaalde verklaringen van de minister over de bestemming die de gemeenten dienen te geven aan de opbrengst van de verkoop van een deel van hun aandelen in het Gemeentekrediet      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-68
p. 1750-1751 1-68 p. 1750-1751 (PDF)
De houding tegenover pedofielen      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-29
p. 661-663 1-29 p. 661-663 (PDF)
De houding van de regering in verband met haar wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten - Doc. Senaat 1-806 - Inhalen van de achterstand in gerechtszaken)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-265
p. 7724-7726 1-265 p. 7724-7726 (PDF)
De informanten (Justitie)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-80 COM
p. 624-627 1-80 COM p. 624-627 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De klungelige en tendentieuze manier waarop de regering het verzoek om uitlevering van twee Baskische Spanjaarden heeft behandeld en de gevolgen daarvan voor de gerechtelijke samenwerking tussen Spanje en België      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30 COM
p. 212-217 1-30 COM p. 212-217 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Anciaux, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-44
p. 1039-1040 1-44 p. 1039-1040 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De moeilijke situatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Parket van de procureur des Konings te Brussel, meer bepaald in het licht van de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3199-3204 1-119 p. 3199-3204 (PDF)
De niet-ratificering van het Internationaal Verdrag tegen foltering en het door België gevoerde mensenrechtenbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-133
p. 3568 1-133 p. 3568 (PDF)
De officiële erkenning van de casino's, de toegelaten kansspelen en het legaliseren van jackpots      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 258-264 1-38 COM p. 258-264 (PDF)
De omstandigheden waarin personen die in voorlopige hechtenis zitten of onder bevel tot medebrenging staan, handboeien moeten dragen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2390-2391 1-91 p. 2390-2391 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De ondertekening door de procureur-generaal van Antwerpen van een manifest waarin een grotere autonomie voor Vlaanderen wordt geëist (Inrichten van een meeting "Vlaanderen, Staat in Europa" door het "Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen")      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-222
p. 6427 1-222 p. 6427 (PDF)
De ontwikkeling van de gerechtsprocedures in België ten aanzien van personen die bij het Rwandese drama betrokken zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-117
p. 3132-3133 1-117 p. 3132-3133 (PDF)
De organisatie van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De toepassing van de wetgeving die strekt tot een evenwichtige verdeling van de kandidaat-politieke vluchtelingen over de gemeenten      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-6
p. 102-103 1-6 p. 102-103 (PDF)
De toestand bij de politierechtbank van Brussel (Achterstand m.b.t. burgerlijke geschillen inzake verkeerszaken - Benoeming van toegevoegde rechters)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6619 1-227 p. 6619 (PDF)
De toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitvoering van de wet van 10 februari 1998 betreffende de toegevoegde rechters (Benoeming van rechters)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-203
p. 5806-5807 1-203 p. 5806-5807 (PDF)
De uitvoering van het programma "Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het justitieel beleid" (Alternatieve benadering van de strafuitvoering, schadeloosstelling en slachtoffer, problematiek "Justitie en Maatschappij", analyse van de specifieke profielen)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-98
p. 2598-2599 1-98 p. 2598-2599 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verklaringen van de minister van Landsverdediging betreffende het Senaatssyndroom (Uitlatingen van de minister over de werking van de Rwanda-commissie)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-102
p. 2765-2766 1-102 p. 2765-2766 (PDF)
De verklaringen van de procureur des Konings te Brussel over de ondermijning van het gerecht door de politici      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-247
p. 7165-7166 1-247 p. 7165-7166 (PDF)
De verplichtingen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-10
p. 223 1-10 p. 223 (PDF)
De werking van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Desmedt, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren      
  Verslag van de heren Caluwé, Coene, Desmedt en Hotyat
1-1333/1
p. 1-1031 1-1333/1 p. 1-1031 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap      
  Voorstel van de heren Desmedt en Foret
1-279/1
p. 1-6 1-279/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Desmedt
1-279/2
p. 1 1-279/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Desmedt en Foret
1-185/7
p. 2-3 1-185/7 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-185/11
p. 1-2 1-185/11 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Invoering van een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-595/2
p. 1 1-595/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-248
p. 7186-7189 1-248 p. 7186-7189 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Provinciale en gemeentelijke volksraadpleging)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1068/3
p. 1-43 1-1068/3 p. 1-43 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1068/5
p. 1-3 1-1068/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-248
p. 7186-7189 1-248 p. 7186-7189 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-248
p. 7189-7190 1-248 p. 7189-7190 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Nothomb en Daras en eindstemming
1-250
p. 7229-7230 1-250 p. 7229-7230 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid)      
  Amendement nr 11 van de heren Desmedt en Foret
1-363/4
p. 1-2 1-363/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie ten aanzien van de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket te Brussel, gelet op de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 264-268 1-38 COM p. 264-268 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het gevolg dat de regering gegeven heeft aan de resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door Nazi-Duitsland gepleegde genocide die de Senaat op 21 december 1995 heeft aangenomen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Dehaene, eerste minister
1-73
p. 1947-1948 1-73 p. 1947-1948 (PDF)
Het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
Het lage aantal geslaagden bij de taalexamens voor magistraten te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3437-3442 1-129 p. 3437-3442 (PDF)
Het nut van de militaire gerechten      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-8
p. 177-178 1-8 p. 177-178 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het racime in het leger (Gedrag van sommige paracommando's in Somalië)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3329-3332 1-126 p. 3329-3332 (PDF)
Het uitblijven van een regeringsbeslissing over de nieuwe huurwetgeving      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1373 1-57 p. 1373 (PDF)
Het verkeerd toepassen door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen van artikel 8 van de wet van 10 juli 1996, dat de taal van de procedure regelt      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108
p. 2915-2916 1-108 p. 2915-2916 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering)      
  Amendement nr 6 van de heer Desmedt
1-501/3
p. 2 1-501/3 p. 2 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen      
  Amendementen nrs 22 tot 24 van de heren Hatry en Desmedt
1-622/4
p. 8-9 1-622/4 p. 8-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers)      
  Stemverklaring van de heer Desmedt en eindstemming
1-155
p. 4119-4120 1-155 p. 4119-4120 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Amendement nr 162 van de heren Desmedt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 3 1-499/13 p. 3 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Rechtsbijstand voor de politierechtbank die rechtspreekt in burgelijke zaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 792-793 1-16 p. 792-793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1077-1078 1-21 p. 1077-1078 (PDF)
Rommelmarkten - Toepassing KB van 3 april 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1421-1422 1-29 p. 1421-1422 (PDF)
Taalindeling van het griffiepersoneel op het Justitiepaleis van Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2923-2925 1-57 p. 2923-2925 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1995-1996)      
  Toepassing artikel 66 (Vragen die betrekking hebben op een persoonlijk geval zijn onontvankelijk)
1-30
p. 685 1-30 p. 685 (PDF)
Toepassing van de wet van 24 mei 1994 op de spreiding van de kandidaat-politieke vluchtelingen over de verschillende gemeenten van het land      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 248 1-6 p. 248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 800-801 1-16 p. 800-801 (PDF)
Verlenen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan aspirant-politiemannen      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 631 1-13 p. 631 (PDF)
Verlenen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de aspirant-politieofficieren      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1622 1-33 p. 1622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1692-1693 1-34 p. 1692-1693 (PDF)
Verstrekken van jodiumtabletten aan omwoners van kerncentrales      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2337 1-47 p. 2337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3513-3514 1-68 p. 3513-3514 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten      
  Over de inoverwegingneming (Instelling van een commissie in de Kamer die dezelfde problematiek behandelt)
1-27
p. 601 1-27 p. 601 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België      
  Tweede tussentijds verslag (Impact van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, o.m. door gebruik van bijzondere opsporingsmethoden, op de organisatie van de politiediensten en het openbaar ministerie) van de heren Coveliers en Desmedt
1-326/8
p. 1-141 1-326/8 p. 1-141 (PDF)
  Eindverslag van de heren Coveliers en Desmedt
1-326/9
p. 1-574 1-326/9 p. 1-574 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Desmedt
1-643/5
p. 3 1-643/5 p. 3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-969/6
p. 1-47 1-969/6 p. 1-47 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 18 van de heer Desmedt
1-969/8
p. 1-2 1-969/8 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Desmedt
1-969/9
p. 1-4 1-969/9 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-197
p. 5702-5705 1-197 p. 5702-5705 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging, aanvullend mondeling verslag van de heer Desmedt en bespreking van de artikelen
1-198
p. 5723-5730 1-198 p. 5723-5730 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-181/3
p. 1-3 1-181/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-22
p. 489-491 1-22 p. 489-491 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-1006/1
p. 1-4 1-1006/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heren Desmedt en Nothomb
1-1006/3
p. 1-2 1-1006/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Desmedt en Nothomb
1-1006/4
p. 1-2 1-1006/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 9 van de heer Desmedt c.s.
1-1006/4
p. 2-3 1-1006/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Desmedt c.s.
1-1006/5
p. 1-4 1-1006/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Benoeming van rechters - Uitsluiting van rechters, gewezen parlementsleden)      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-55/1
p. 1-3 1-55/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, §1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Belangenconflict : procedure)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-18
p. 414-419 1-18 p. 414-419 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Vrederechters - Afgifte van een akte van bekendheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 668-669 1-13 p. 668-669 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties      
  Amendement nr 23 van de heren Erdman en Desmedt
1-662/3
p. 7 1-662/3 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Desmedt, Boutmans en Erdman en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-235
p. 6877 1-235 p. 6877 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Amendement nr 1 van de heer Desmedt
1-247/2
p. 1 1-247/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen (Opheffing van de wet van 3 maart 1977 en van art. 18 van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de Parlementaire Overlegcommissie)      
  Stemverklaring van de heer Desmedt en eindstemming
1-269
p. 7793-7794 1-269 p. 7793-7794 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten)      
  Amendement nr 14 van de heer Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Lasne
1-1139/7
p. 1-2 1-1139/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heren Desmedt en Foret
   Elsene
1-1139/9
p. 1-2 1-1139/9 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heren Desmedt en Foret
   Elsene
1-1139/9
p. 3 1-1139/9 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 19 van de heren Desmedt en Foret
   Schaarbeek
1-1139/9
p. 3-4 1-1139/9 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 19 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1139/13
p. 1 1-1139/13 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp
1-232
p. 6737-6774 1-232 p. 6737-6774 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Desmedt
1-235
p. 6875-6876 1-235 p. 6875-6876 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand)      
  Amendementen nrs 35 en 36 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-970/7
p. 1-2 1-970/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6059-6070 1-210 p. 6059-6070 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht      
  Amendement nr 10 van de heren Foret en Desmedt
1-246/2
p. 5 1-246/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Desmedt
1-159/2
p. 1-3 1-159/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Foret en Desmedt
1-159/2
p. 3-4 1-159/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 15 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-159/4
p. 1-3 1-159/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Desmedt en Foret
1-852/2
p. 1-7 1-852/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7, 9, 12 en 13 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-852/5
p. 1 1-852/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten (Weddeverhoging : magistraten, griffiers en secretarissen van de parketten, ambtsdragers bij de Raad van State)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-511/3
p. 1-6 1-511/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2672-2690 1-100 p. 2672-2690 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister      
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Desmedt en mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-663/5
p. 1-4 1-663/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan)      
  Amendementen nrs 1, 2 en 9 van de heren Foret en Desmedt
1-490/2
p. 1-2 1-490/2 p. 1-2 (PDF)
  1-490/2
p. 4 1-490/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 16 van de heren Foret en Desmedt
1-490/3
p. 2-3 1-490/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heren Desmedt en Foret
1-490/4
p. 2 1-490/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Desmedt
1-490/5
p. 3 1-490/5 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-490/9
p. 1-167 1-490/9 p. 1-167 (PDF)
  Amendementen nrs 51, 53, 54 en 56 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-490/11
p. 1-2 1-490/11 p. 1-2 (PDF)
  1-490/11
p. 2-3 1-490/11 p. 2-3 (PDF)
  1-490/11
p. 3-4 1-490/11 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 55 van de heer Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-490/11
p. 2 1-490/11 p. 2 (PDF)
  1-490/11
p. 3 1-490/11 p. 3 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-490/14
p. 1-12 1-490/14 p. 1-12 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-103
p. 2813-2820 1-103 p. 2813-2820 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Auteursrecht - Recht van de producenten van databanken - Rechten en plichten van rechtmatige gebruikers - Wijziging wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Wijziging artikel 1481 Gerechtelijk Wetboek) (Zie ook doc. 1-1050)      
  Amendement nr 1 van de heren Goris en Desmedt
1-1049/2
p. 1 1-1049/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Goris en Desmedt, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1049/5
p. 1 1-1049/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1347/2
p. 1-17 1-1347/2 p. 1-17 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-265
p. 7702-7711 1-265 p. 7702-7711 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276)      
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7505-7515 1-259 p. 7505-7515 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters      
  Amendementen nrs 17 tot 22 van de heren Desmedt en Foret
1-705/3
p. 4-6 1-705/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-705/6
p. 1-2 1-705/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Stemming over het voorstel tot terugzending naar de commissie
1-155
p. 4110-4111 1-155 p. 4110-4111 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, §1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen      
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling      
  Amendement nr 29 van de heer Desmedt
1-589/3
p. 8 1-589/3 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heren Desmedt en Coveliers
1-589/3
p. 8 1-589/3 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Milquet en de heer Desmedt
1-589/3
p. 12 1-589/3 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 18 van de heren Desmedt en Foret
1-589/3
p. 2-5 1-589/3 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/9
p. 1 1-589/9 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 78 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/10
p. 1-3 1-589/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/15
p. 1-3 1-589/15 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-130
p. 3465-3473 1-130 p. 3465-3473 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-167
p. 4473-4479 1-167 p. 4473-4479 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat)      
  Amendementen nrs 4 tot 7, 19 en 23 van de heer Desmedt
1-447/2
p. 3-4 1-447/2 p. 3-4 (PDF)
  1-447/2
p. 8 1-447/2 p. 8 (PDF)
  1-447/2
p. 9 1-447/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Desmedt
1-447/3
p. 4 1-447/3 p. 4 (PDF)
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten      
  Amendement nr 4 van de heren Desmedt en Foret
   Toevoeging van het Hoog Comité van Toezicht aan het Rekenhof
1-856/2
p. 2-16 1-856/2 p. 2-16 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Desmedt en Foret
1-856/2
p. 16-18 1-856/2 p. 16-18 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-856/5
p. 1 1-856/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-167
p. 4456-4464 1-167 p. 4456-4464 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek)      
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6004-6009 1-209 p. 6004-6009 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen      
  Amendementen nrs 27 tot 29 van de heren Hatry en Desmedt
1-621/6
p. 9-10 1-621/6 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont")      
  Amendement nr 126 van de heren Vandenberghe en Desmedt
1-704/2
p. 64 1-704/2 p. 64 (PDF)
  Amendement nr 136 van de heren Foret en Desmedt
1-704/2
p. 70-71 1-704/2 p. 70-71 (PDF)
  Amendement nr 98 van de heren Erdman en Desmedt
1-704/2
p. 49 1-704/2 p. 49 (PDF)
  Amendementen nrs 106, 107 en 121 van de heren Desmedt en Coveliers
1-704/2
p. 52-53 1-704/2 p. 52-53 (PDF)
  1-704/2
p. 60-61 1-704/2 p. 60-61 (PDF)
  Amendementen nrs 77, 86 en 104 van de heer Desmedt
1-704/2
p. 41-42 1-704/2 p. 41-42 (PDF)
  1-704/2
p. 44-45 1-704/2 p. 44-45 (PDF)
  1-704/2
p. 51 1-704/2 p. 51 (PDF)
  Amendementen nrs 159 tot 164 en 166 tot 169 van de heren Erdman en Desmedt
1-704/3
p. 3-13 1-704/3 p. 3-13 (PDF)
  1-704/3
p. 13-15 1-704/3 p. 13-15 (PDF)
  Amendementen nrs 170 en 171 van de heren Desmedt en Foret
1-704/3
p. 15 1-704/3 p. 15 (PDF)
  Verslag en bijlagen van de heren Erdman en Desmedt
1-704/4
p. 1-470 1-704/4 p. 1-470 (PDF)
  Amendement nr 178 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-704/6
p. 1-2 1-704/6 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-704/7
p. 1-7 1-704/7 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-161
p. 4307-4309 1-161 p. 4307-4309 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek (Gerechtelijke stage van de magistraten)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt en Coveliers en eindstemming
1-57
p. 1396 1-57 p. 1396 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek (Opheffing van de woonplaatsverplichting voor sommige magistraten)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-900/3
p. 1-15 1-900/3 p. 1-15 (PDF)
  1-900/3
p. 1-15 1-900/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-262
p. 7639-7640 1-262 p. 7639-7640 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten (Overgangsmaatregel - Plaatsvervangende rechters)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-544/3
p. 1-21 1-544/3 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2932-2935 1-108 p. 2932-2935 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten)      
  Belangenconflict
   Amendement n 1 van de heren Desmedt en De Decker
1-806/5
p. 1-3 1-806/5 p. 1-3 (PDF)
   Verslag over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en een delegatie van het Vlaams Parlement en bespreking
1-178
p. 5248-5249 1-178 p. 5248-5249 (PDF)
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 519 en 522 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van artikel 520 van hetzelfde wetboek (Gerechtsdeurwaarders : vergoeding reiskosten) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-819/2
p. 1-9 1-819/2 p. 1-9 (PDF)
  1-819/5
p. 1-4 1-819/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-167
p. 4483-4484 1-167 p. 4483-4484 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-186
p. 5416-5417 1-186 p. 5416-5417 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid)      
  Verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-311/4
p. 1-47 1-311/4 p. 1-47 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-311/5
p. 1-54 1-311/5 p. 1-54 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid)      
  Verslag van de heren Erdman en Desmedt
1-310/3
p. 1 1-310/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-310/11
p. 2 1-310/11 p. 2 (PDF)
  Beraadslaging over de artikelen en amendementen en stemming over de amendementen
1-54
p. 1262-1283 1-54 p. 1262-1283 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten)      
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1927-1932 1-72 p. 1927-1932 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt en Loones en eindstemming
1-73
p. 1979 1-73 p. 1979 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277)      
  Amendement nr 1 tot 8 van de heren Foret en Desmedt
1-1276/2
p. 1-5 1-1276/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Desmedt
1-1276/2
p. 12 1-1276/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Goris en Desmedt
1-1276/5
p. 1-2 1-1276/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 41 van de heer Desmedt c.s.
1-1276/5
p. 2-6 1-1276/5 p. 2-6 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heer Desmedt, ingediend na de terugzending naar de commissie
1-1276/7
p. 1 1-1276/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7505-7535 1-259 p. 7505-7535 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Bock, Loones, Desmedt en Goris
1-260
p. 7565-7570 1-260 p. 7565-7570 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Neufchâteau : 5 rechters van de rechtbank van eerste aanleg)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie      
  Amendementen nrs 7 tot 14 en 21 van de heer Desmedt
1-828/2
p. 4-8 1-828/2 p. 4-8 (PDF)
  1-828/2
p. 11 1-828/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Desmedt, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-828/5
p. 1 1-828/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-177
p. 5222-5224 1-177 p. 5222-5224 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Desmedt en Foret
1-307/2
p. 1-5 1-307/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming)      
  Amendement nr 23 van de heren Desmedt en Foret
1-321/3
p. 3-4 1-321/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 4-5 1-321/8 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994)      
  Amendementen nrs 15, 18 en 21 van de heren Foret en Desmedt
1-437/3
p. 7 1-437/3 p. 7 (PDF)
  1-437/3
p. 8 1-437/3 p. 8 (PDF)
  1-437/3
p. 9 1-437/3 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van de heren Foret en Desmedt
1-437/5
p. 2-3 1-437/5 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudiging procedure - Integratie van migranten)      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6693-6698 1-230 p. 6693-6698 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten      
  Amendementen nrs 1 tot 18 van de heren Desmedt en Foret
1-505/2
p. 1-14 1-505/2 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heren Desmedt en Foret, heringediend na de goedkeuring van het verslag, door de heren Desmedt, Foret en De Decker
1-505/5
p. 2 1-505/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 en 18 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-505/5
p. 1-2 1-505/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek)      
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Desmedt
1-883/2
p. 8-9 1-883/2 p. 8-9 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt
1-883/3
p. 1-63 1-883/3 p. 1-63 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1169/2
p. 1-14 1-1169/2 p. 1-14 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-232
p. 6774-6814 1-232 p. 6774-6814 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Desmedt
1-926/2
p. 1-3 1-926/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heren Erdman en Desmedt
1-926/3
p. 7 1-926/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heren Foret en Desmedt
1-926/3
p. 3-4 1-926/3 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-209
p. 6010-6014 1-209 p. 6010-6014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones en Goris en eindstemming over het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
1-222
p. 6440 1-222 p. 6440 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie (Coherentie in de "para-justitiële sector" - Bemiddelingsadviseurs en -assistenten in strafzaken) (Zie ook doc. Senaat 1-1344)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1202/2
p. 1-13 1-1202/2 p. 1-13 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-249
p. 7197-7200 1-249 p. 7197-7200 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering      
  Algemene beraadslaging
1-230
p. 6706-6711 1-230 p. 6706-6711 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Financiële herwaardering van het ambt van magistraat)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1324/2
p. 1-19 1-1324/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-262
p. 7634-7639 1-262 p. 7634-7639 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten      
  Amendement nr 78 van de heren Desmedt en Goris
1-270/2
p. 43 1-270/2 p. 43 (PDF)
  Amendementen nrs 75 en 76 van de heer Desmedt
1-270/2
p. 42 1-270/2 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 84 tot 99 van de heren Coveliers en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-270/5
p. 1-5 1-270/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 100 tot 109 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-270/6
p. 1-4 1-270/6 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-73
p. 1973-1977 1-73 p. 1973-1977 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde      
  Amendement nr 11 van de heer Desmedt
1-147/2
p. 11 1-147/2 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings      
  Verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-1004/2
p. 1 1-1004/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-1066/6
p. 1-237 1-1066/6 p. 1-237 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-1066/7
p. 1-102 1-1066/7 p. 1-102 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Desmedt
1-729/1
p. 1-4 1-729/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-9/4
p. 1-59 1-9/4 p. 1-59 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2099-2105 1-78 p. 2099-2105 (PDF)
Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-410/1
p. 1-3 1-410/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 43, §5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-411/1
p. 1-3 1-411/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek      
  Voorstel van de heren Foret en Desmedt
1-368/1
p. 1-19 1-368/1 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen (bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten)      
  Voorstel van de heer Desmedt c.s.
1-1235/1
p. 1-14 1-1235/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-249
p. 7200-7207 1-249 p. 7200-7207 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan)      
  Amendement nr 14 van de heren Coveliers en Desmedt
1-269/3
p. 5-6 1-269/3 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Desmedt
1-269/8
p. 1 1-269/8 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Milquet en de heer Desmedt
1-269/8
p. 1-2 1-269/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 16 opnieuw ingediend door de heren Desmedt en Foret na de goedkeuring van het verslag
1-269/11
p. 1 1-269/11 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 17 opnieuw ingediend door de heren Coveliers en Desmedt en mevrouw Milquet, na de goedkeuring van het verslag
1-269/12
p. 1 1-269/12 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
  Bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3681-3682 1-137 p. 3681-3682 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid (Vastgoedbeheerders)      
  Voorstel van de heer Desmedt c.s.
1-166/1
p. 1-13 1-166/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken)      
  Amendement nr 10 van de heer Desmedt
1-17/4
p. 4 1-17/4 p. 4 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt + Bijlage
1-17/5
p. 1-62 1-17/5 p. 1-62 (PDF)
  Verslag van de heer Desmedt
1-17/9
p. 1-5 1-17/9 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2095-2099 1-78 p. 2095-2099 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-150
p. 3963-3964 1-150 p. 3963-3964 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering      
  Verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-920/2
p. 1 1-920/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen)      
  Bespreking van de artikelen
1-254
p. 7355-7360 1-254 p. 7355-7360 (PDF)
  Terugzending naar de commissie van het amendement van de heer Boutmans (Artikel 21 nieuw)
1-254
p. 7360 1-254 p. 7360 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-256
p. 7410-7411 1-256 p. 7410-7411 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen      
  Verslag van de heer Desmedt
1-45/6
p. 1-133 1-45/6 p. 1-133 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-265
p. 7716-7724 1-265 p. 7716-7724 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden)      
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, Caluwé, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders)      
  Amendement nr 1 van de heer Desmedt
1-215/3
p. 1-2 1-215/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-215/7
p. 1-2 1-215/7 p. 1-2 (PDF)
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet teneinde de burgemeester door de gemeenteraad te laten verkiezen      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-54/1
p. 1-3 1-54/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam)      
  Verslag van de heren Bourgeois en Desmedt
1-682/2
p. 1 1-682/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (Inkorting van de termijn)      
  Voorstel van de heer Erdman c.s.
1-8/1
p. 1-4 1-8/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Invrijheidstelling onder voorwaarden) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-89/4
p. 1-11 1-89/4 p. 1-11 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Desmedt
1-89/7
p. 1-7 1-89/7 p. 1-7 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-49
p. 1138 1-49 p. 1138 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-52
p. 1201-1203 1-52 p. 1201-1203 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering (Uitspraak van een hof van assisen bij weerspannigheid aan de wet)      
  Voorstel van de heer Desmedt
1-53/1
p. 1-2 1-53/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-46
p. 1087-1088 1-46 p. 1087-1088 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegde rechtbank van koophandel om de faillietverklaring uit te spreken) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-753/3
p. 1-11 1-753/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-177
p. 5224-5226 1-177 p. 5224-5226 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1°, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek (Instellen van hoger beroep in de vorm van gerechtsdeurwaardersexploot) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1°, tweede lid, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1°, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek)      
  Verslag van de heer Desmedt
1-1063/7
p. 1-2 1-1063/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6482-6483 1-223 p. 6482-6483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen)      
  Amendement nr 43 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Desmedt
1-236/3
p. 20-23 1-236/3 p. 20-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek)      
  Amendement nr 5 van de heer Desmedt
1-148/2
p. 3 1-148/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen      
  Voorstel van de heren Destexhe en Desmedt
1-162/1
p. 1-5 1-162/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999