Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vastersavendts Yoeri" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
De toepassing van het artikel 216quater van het Wetboek voor Strafvordering (Toepassing van het snelrecht om kleinere vergrijpen te bestraffen) (4-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 15-17 4-114 p. 15-17 (PDF)
De verplichte bijstand van een advocaat tijdens een verhoor (naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) (4-1155)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 8-9 4-116 p. 8-9 (PDF)
De vorderingen inzake een geïntegreerde mobiliteitsstrategie (Nood aan betere kwaliteit en grotere capaciteit van het spoor - Woon-werkverkeer) (4-1092)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-112
p. 22-24 4-112 p. 22-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Yoeri Vastersavendts, senator-opvolger
4-107
p. 7 4-107 p. 7 (PDF)
Pseudo-brugpensioen - " Canada Dry " regeling - Kosten - Maatregelen (4-7568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7568
Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Beroepsprocedure inzake het sociaal strafwetboek - Zie ook doc. 4-1521) (4-1522)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1522/2
p. 1-2 4-1522/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (In overeenstemming brengen van de wetgeving op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten met de Europese schadeverzekeringsrichtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie - Bevoegdheden Raad van State en hoven en rechtbanken - Zie ook doc. 4-1728 en 4-1729) (4-1730)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1730/3
p. 1-12 4-1730/3 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 17 van de heren Pol Van Den Driessche en Yoeri Vastersavendts
4-1357/4
p. 5 4-1357/4 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw Céline Fremault en de heer Yoeri Vastersavendts
4-1357/4
p. 5-6 4-1357/4 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van .... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector (Herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector waarvan de financiële situatie ernstig bedreigd is : overdracht van vermogensbestanddelen of effecten - Bevoegdheden rechtbank van eerste aanleg bij overdracht van activa en aandelen - Specifieke procedure - Wettigheid van de overdrachtshandeling en billijke karakter - Mogelijkheid tot herziening van de vergoeding voor de eigenaars - Zie ook doc. 4-1725en 4-1727) (4-1726)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1726/3
p. 1-3 4-1726/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1521/4
p. 1-75 4-1521/4 p. 1-75 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek (Afschaffing van de verplichting om beslissingen in hoger beroep over vorderingen betreffende de staat van personen toe te wijzen aan een Kamer met drie raadsheren) (4-1654)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1654/2
p. 1-3 4-1654/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-114
p. 45 4-114 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Rechtzetting technische vergissing naar aanleiding van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen) (4-1622)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1622/2
p. 1-5 4-1622/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft (4-1640)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
4-1640/2
p. 1-6 4-1640/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 88 en 108 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
4-1409/7
p. 1-2 4-1409/7 p. 1-2 (PDF)
  4-1409/7
p. 16 4-1409/7 p. 16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (4-1720)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heren Yoeri Vastersavendts en Philippe Mahoux
4-1720/1
p. 1-9 4-1720/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlik Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (4-1569)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton en Céline Fremault en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
4-1569/1
p. 1-27 4-1569/1 p. 1-27 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999