Auteurs- en sprekersregister betreffende "Guilbert Michel" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
De bestrijding van de illegale handel in kunstwerken en vermogensobjecten (Ratificatie van het Verdrag door de deelgebieden - Goedkeuring van het Unidroit-verdrag) (3-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-38
p. 59-62 3-38 p. 59-62 (PDF)
De bevoegdheden van de federale politie inzake leefmilieu (Strijd tegen de milieucriminaliteit) (3-319)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 61-62 3-68 p. 61-62 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van het nieuwe rollend materieel M6 over het noorden en het zuiden van het land (NMBS : vervoer van reizigers) (3-75)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-21
p. 17-18 3-21 p. 17-18 (PDF)
De problematiek van de megadancings (Hinder - Sluitingstijd) (2-914)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 54-56 2-249 p. 54-56 (PDF)
De verkeersveiligheid en de federale commissie voor de verkeersveiligheid (3-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-57
p. 50-53 3-57 p. 50-53 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Guilbert, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-235
p. 6-7 2-235 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Guilbert, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Personeel (Programma van renovatiewerken) (3-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 338-339 3-5 p. 338-339 (PDF)
Het ontwerp van internationaal verdrag over wapenhandel (Shattered Lives-project op initiatief van bepaalde NGO's) (3-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 34-37 3-25 p. 34-37 (PDF)
Het personeelsgebrek in de gevangenis van Doornik (3-13)      
  Mondelinge vraag van de heer Guilbert aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 8-10 3-14 p. 8-10 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-474) (3-473)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Wegwerken van tegenstrijdigheden tussen wettelijke normen en rechtzetting van materiŽle vergissingen die het gevolg waren van de verstrengeling met de wetgeving ontstaan uit de Lambermontakkoorden : wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de bijzondere wet van 22 januari 2002 [tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere wet van 12 januari 1981 m.b.t. de Brusselse instellingen inzake de Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen] en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (3-475)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1566/4
p. 1-32 2-1566/4 p. 1-32 (PDF)
   Administratief toezicht op het Nationaal Orkest van BelgiŽ, de Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten - Regeringscommissarissen - Wijziging wet 7 mei 1999 (PSK)
2-1566/4
p. 22 2-1566/4 p. 22 (PDF)
   Bedrijfsvervoerplannen
2-1566/4
p. 23-24 2-1566/4 p. 23-24 (PDF)
  2-1566/4
p. 27-28 2-1566/4 p. 27-28 (PDF)
   Begrotingsfonds voor het prefinancieren van uitgaven verbonden aan grote catastrofen
2-1566/4
p. 15 2-1566/4 p. 15 (PDF)
   Bevordering van de opvang van kinderen van minder dan 3 jaar : aftrekbare beroepskosten (Wijziging WIB 1992)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Bevordering van sociaal verantwoorde productie - Financieringswijze van de controle (Wijziging wet 27 februari 2002)
2-1566/4
p. 21 2-1566/4 p. 21 (PDF)
   Kringloopfonds
2-1566/4
p. 11-14 2-1566/4 p. 11-14 (PDF)
   Milieuheffingen en ecobonussen : verpakkingen van melk en van melk afgeleide producten
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Overheveling van goederen en personeel naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
2-1566/4
p. 21-22 2-1566/4 p. 21-22 (PDF)
  2-1566/4
p. 23 2-1566/4 p. 23 (PDF)
   Participatiefonds : oprichting van het Startersfonds voor het verstrekken van leningen aan zelfstandigen
2-1566/4
p. 2-3 2-1566/4 p. 2-3 (PDF)
  2-1566/4
p. 3-4 2-1566/4 p. 3-4 (PDF)
   Sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-1566/4
p. 2 2-1566/4 p. 2 (PDF)
  2-1566/4
p. 3 2-1566/4 p. 3 (PDF)
  2-1566/4
p. 4 2-1566/4 p. 4 (PDF)
   Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging (Wijziging artt. 69 en 201 WIB 1992)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van wetenschappelijke onderzoekers (Wijziging art. 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Verzamelen van gegevens over de grote verkeersstromen van het woon- werkverkeer : mobiliteitsbeleid
2-1566/4
p. 23-29 2-1566/4 p. 23-29 (PDF)
   Wettelijke basis van het statuut van de ambtenaren van het BIPT (Wijziging wet van 17 januari 2003 m.b.t. het statuut van de regulator van de post- en telecommunicatiesector)
2-1566/4
p. 20 2-1566/4 p. 20 (PDF)
   Wijziging Wetboek van vennootschappen : sancties bij niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening (Administratieve geldboete)
2-1566/4
p. 31-32 2-1566/4 p. 31-32 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 93 van mevrouw Durant en de heer Guilbert, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra : wijziging wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's
3-424/8
p. 1-2 3-424/8 p. 1-2 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Urgentie bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen
3-55
p. 6-7 3-55 p. 6-7 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-6
p. 36-37 3-6 p. 36-37 (PDF)
   FinanciŽle situatie in de Franse Gemeenschap
3-6
p. 40 3-6 p. 40 (PDF)
   Jeugdrechtelijk beleid
3-6
p. 37-38 3-6 p. 37-38 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 38-39 3-6 p. 38-39 (PDF)
   Verbreding van de toegang tot het gerecht
3-6
p. 38 3-6 p. 38 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Bestrijding van de sociale fraude
3-16
p. 44 3-16 p. 44 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-16
p. 43 3-16 p. 43 (PDF)
   Loonlastenverlaging
3-16
p. 34-35 3-16 p. 34-35 (PDF)
   Percentage van het BBP besteed aan ontwikkelingssamenwerking
3-16
p. 43 3-16 p. 43 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 34-36 3-16 p. 34-36 (PDF)
Venezuela - Landenfiche (Partijdige voorstelling van het land) (3-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 900-901 3-14 p. 900-901 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1456-1458 3-24 p. 1456-1458 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (3-803)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-803/1
p. 1-2 3-803/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (3-625)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-625/1
p. 1-3 3-625/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel (3-543)      
  Voorstel van de heer Guilbert en mevrouw Durant
3-543/1
p. 1-3 3-543/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Amendementen nrs 26 tot 28 van de heer Guilbert
3-609/3
p. 6-7 3-609/3 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties)      
  Amendementen nrs 9 tot 35 van de heer Guilbert
2-1260/3
p. 1-17 2-1260/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Guilbert
2-251
p. 79-80 2-251 p. 79-80 (PDF)
  2-251
p. 113-115 2-251 p. 113-115 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
2-251
p. 80 2-251 p. 80 (PDF)
  2-251
p. 115 2-251 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1564/2
p. 1-5 2-1564/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970      
  Algemene bespreking
2-277
p. 36-38 2-277 p. 36-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Algemene bespreking
3-34
p. 4-27 3-34 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
3-22
p. 39 3-22 p. 39 (PDF)
  3-22
p. 45-46 3-22 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590])      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving (Herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden - Invoering kiesdrempel van 5% voor de verkiezingen van de 3 Gewestraden, de 6 Brusselse leden van de Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap - Verlaging verkiesbaarheidsleeftijd van 21 naar 18 jaar voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsraden, alsook om te kunnen aangewezen worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering - Zie ook doc. 3-473) (3-474)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (Instellingen voor collectieve belegging [ICB] : omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" ; modernisering van het wettelijk kader) (3-610)      
  Algemene bespreking
3-61
p. 42-43 3-61 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1379/3
p. 1-12 2-1379/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-270
p. 24-31 2-270 p. 24-31 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden (3-476)      
  Algemene bespreking
3-40
p. 4-28 3-40 p. 4-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanbrengen van opschriften op de openbare weg - Administratieve en strafsancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-432) (3-431)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Algemene bespreking
3-38
p. 47-50 3-38 p. 47-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Grotere transparantie van de opleidingsstelsels die toegang verlenen tot het beroep - Instellen van doeltreffender controles en daaruit voortvloeiende vervolging - Rol en bevoegdheden van de met de controles belaste ambtenaren en hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie - Bevoegdheid politierechtbank - Medeverantwoordelijkheid en strafsancties - Vereenvoudiging van de vervoersdocumenten - Adviescommissie van de sector - Vordering tot staking vůůr de rechtbank van koophandel)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1498/2
p. 1-4 2-1498/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1587/2
p. 1-5 2-1587/2 p. 1-5 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 8-10 2-288 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Ongehoorzaamheden omschreven in Titel X van Boek II van het Strafwetboek en in de besluitwet van 29 december 1945 houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften op de openbare weg : uit het strafrecht halen en overbrengen naar de gemeentelijke reglementen ; administratieve sancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-431) (3-432)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
3-55
p. 32-33 3-55 p. 32-33 (PDF)
  3-55
p. 42 3-55 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendement nr 1 van de heer Guilbert
3-27/2
p. 1-2 3-27/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst)      
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (3-730)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-730/1
p. 1-4 3-730/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (3-688)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-688/1
p. 1-10 3-688/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs (3-302)      
  Voorstel van de heer Guilbert
3-302/1
p. 1-12 3-302/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendementen nrs 169 en 170 van mevrouw Durant en de heer Guilbert
3-13/3
p. 45-46 3-13/3 p. 45-46 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten)      
  Amendement nr 78 van de heer Guilbert
2-704/8
p. 20 2-704/8 p. 20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft (Artikelen 319, 329 en 330) (3-303)      
  Voorstel van de heer Guilbert
3-303/1
p. 1-5 3-303/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999