Auteurs- en sprekersregister betreffende "Chantraine Hubert" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
De Duitstalige opleiding van de leden van de brandweerdiensten (Duitstalige kandidaten)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-192
p. 5545-5546 1-192 p. 5545-5546 (PDF)
De artsenhonoraria die ziekenhuizen aanrekenen naar gelang van het soort kamer      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-57
p. 1368-1369 1-57 p. 1368-1369 (PDF)
De genetische gemodificeerde organismen      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-260
p. 7558-7559 1-260 p. 7558-7559 (PDF)
De organisatie van een wervingsexamen met het oog op het samenstellen van een wervingsreserve voor Duitstalige officieren van gerechtelijke politie in het arrondissement Eupen (Examens in het Duits)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-224
p. 6496 1-224 p. 6496 (PDF)
De samenwerking tussen De Post en sommige privé-firma's die van haar diensten gebruik willen maken voor het verspreiden van huis-aan-huisreclame      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81
p. 2165-2166 1-81 p. 2165-2166 (PDF)
De tegemoetkoming van het RIZIV bij in utero-vervoer tussen ziekenhuizen      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-263
p. 7650-7651 1-263 p. 7650-7651 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de Europese richtlijn van 7 november 1994 (Scheppen van een juridisch kader voor het toezicht op genetisch gemanipuleerde micro-organismen)      
  Vraag om uitleg van de heer Chantraine aan de heer Dehaene, eerste minister
1-74 COM
p. 586-587 1-74 COM p. 586-587 (PDF)
De terugbetaling van LHRH-agonisten bij de behandeling van uterusfibromen      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-93
p. 2468 1-93 p. 2468 (PDF)
De toestand in het gerechtelijk arrondissement Eupen      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-145
p. 3847-3848 1-145 p. 3847-3848 (PDF)
De toestand van het wetenschappelijk, administratief en technisch personeel bij het Rijksarchief te Eupen      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-115
p. 3073 1-115 p. 3073 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Chantraine, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap      
  Verslag van de heer Chantraine
1-279/3
p. 1-5 1-279/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
1-93
p. 2474-2477 1-93 p. 2474-2477 (PDF)
Het Raadgevend Comité voor bio-ethiek (KB betreffende de verplaatsingskosten en presentiegelden van de leden en experts en betreffende het secretariaat van het comité)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer Dehaene, eerste minister
1-102
p. 2768 1-102 p. 2768 (PDF)
Het examen inzake beroepsbekwaamheid van 20 december 1995 overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 december 1992 betreffende de werving van magistraten      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-37
p. 847 1-37 p. 847 (PDF)
Het organiseren van een vergelijkend wervingsexamen voor de aanleg van een wervingsreserve van gerechtelijke agenten (Gerechtelijke politie van het Duitstalig Gewest)      
  Vraag om uitleg van de heer Chantraine aan de heer De Clerck
1-105 COM
p. 806-807 1-105 COM p. 806-807 (PDF)
Rijkswacht - Discriminatie tussen de eenheden ESI en POSA      
  Schriftelijke vraag van de heer Chantraine aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-23
p. 1155-1156 1-23 p. 1155-1156 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77ter, houdende oprichting van een Adviescomité voor de studie van de bio-ethische problemen      
  Voorstel van de heren Chantraine en Nothomb
1-193/1
p. 1-2 1-193/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet, om aan de Duitstalige Gemeenschap constitutieve autonomie te verlenen      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-608/1
p. 1-2 1-608/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid)      
  Verslag van de heer Chantraine
1-307/4
p. 1-13 1-307/4 p. 1-13 (PDF)
  1-307/7
p. 1-5 1-307/7 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-77
p. 2074-2076 1-77 p. 2074-2076 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Rijksbegroting : dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7548-7549 1-259 p. 7548-7549 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verschillende aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-533/1
p. 1-25 1-533/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-1120/1
p. 1-6 1-1120/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Datum waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van rechtswege bijeenkomt na verkiezingen)      
  Voorstel van de heer Chantraine c.s.
1-1260/1
p. 1-2 1-1260/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers)      
  Amendement nr 48 van de heer Chantraine
1-419/6
p. 1-2 1-419/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Kamer van volksvertegenwoordigers      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-534/1
p. 1-4 1-534/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 269bis, 280 en 281 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het personeel van de griffies en de parketten (Vertalers)      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-671/1
p. 1-3 1-671/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de wetenschappelijke raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft (RIZIV)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren D'Hooghe en Chantraine
1-1201/2
p. 1-3 1-1201/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Constitutieve autonomie - Raad voor de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheden - Betrekken van het in de duitstalige kieskring verkozen Europarlementslid bij de werkzaamheden van de Raad)      
  Voorstel van de heer Chantraine
1-94/1
p. 1-5 1-94/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Chantraine
1-94/2
p. 1-3 1-94/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (Afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem)      
  Voorstel van de heer Chantraine c.s.
1-767/1
p. 1-3 1-767/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999