Voorstellen van Philippe Charlier (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-287 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/3/1996
S. 1-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-290 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61(1) en 61(2) van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
S. 1-402 Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank 31/7/1996
S. 1-488 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, 3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren 2/12/1996
S. 1-528 Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval 21/1/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 2/6/1997
S. 1-676 Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen 20/6/1997
S. 1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
S. 1-784 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken 18/11/1997
S. 1-792 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-793 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, 2bis, 2, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, 2bis, 3, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-872 Wetsvoorstel betreffende het toegelaten debetbedrag en de toegelaten debetrente op bankrekeningen 6/2/1998
S. 1-875 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 11/2/1998
S. 1-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 18/2/1998
S. 1-937 Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 31/3/1998
S. 1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
S. 1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
S. 1-1118 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 20/10/1998
S. 1-1165 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de uitsluiting van het recht op aftrek van BTW op maaltijd- en logieskosten 26/11/1998
S. 1-1221 Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 8/1/1999