Voorstellen van Claude Desmedt (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995
S. 1-9 Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering 27/6/1995
S. 1-53 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering 12/7/1995
S. 1-54 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet teneinde de burgemeester door de gemeenteraad te laten verkiezen 10/7/1995
S. 1-55 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 12/7/1995
S. 1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-162 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen 17/11/1995
S. 1-166 Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid 20/11/1995
S. 1-183 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening door de federale regering van de raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden 30/11/1995
S. 1-279 Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap 7/3/1996
S. 1-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek 25/6/1996
S. 1-410 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 2/9/1996
S. 1-411 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren 2/9/1996
S. 1-456 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter 25/10/1996
S. 1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
S. 1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
S. 1-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 22/9/1997
S. 1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1006 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van de belangenconflicten 28/5/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999