Voorstellen van Pierre Galand (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-353 Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 20/11/2003
S. 3-375 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie 4/12/2003
S. 3-384 Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve 4/12/2003
S. 3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
S. 3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
S. 3-705 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 17/5/2004
S. 3-756 Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus 17/6/2004
S. 3-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 19/11/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
S. 3-1507 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen 12/1/2006
S. 3-1521 Wetsvoorstel tot opheffing van de dienstplichtwetten, gecoŲrdineerd op 30 april 1962 23/1/2006
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, ß 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs 9/3/2006
S. 3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 9/5/2006
S. 3-1721 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 17/5/2006
S. 3-1877 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 25/10/2006
S. 3-1920 Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 17/11/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2016 Voorstel van resolutie betreffende eerlijke handel 11/1/2007
S. 3-2027 Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 18/1/2007
S. 3-2084 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 28/2/2007
S. 3-2100 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 1/3/2007
S. 3-2112 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren 8/3/2007
S. 3-2115 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 12/3/2007
S. 3-2385 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" 10/4/2007
S. 3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 11/4/2007