Voorstellen van Paul Wille (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-283 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 23/10/2003
S. 3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
S. 3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
S. 3-513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 11/2/2004
S. 3-633 Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit 8/4/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-789 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 1/7/2004
S. 3-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 7/7/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-1008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1033 Wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus 16/2/2005
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
S. 3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië 20/12/2006
S. 3-2115 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 12/3/2007

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003