Voorstellen van Clotilde Nyssens (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

68 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-64 Wetsvoorstel tot regeling van alimentatievorderingen door bemiddeling van een Rijksbureau voor alimentatievorderingen 16/9/1999
S. 2-66 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 20/9/1999
S. 2-91 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van de collectieve belangen 1/10/1999
S. 2-100 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 8/10/1999
S. 2-104 Wetsvoorstel houdende organisatie van de kerkfabrieken 10/10/1999
S. 2-121 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geďntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 25/10/1999
S. 2-129 Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 27/10/1999
S. 2-151 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 16/11/1999
S. 2-207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 29/11/1999
S. 2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
S. 2-231 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14/12/1999
S. 2-240 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 16/12/1999
S. 2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 22/12/1999
S. 2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
S. 2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
S. 2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
S. 2-298 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 17/1/2000
S. 2-301 Voorstel tot invoeging van een artikel 24bis in het Reglement van de Senaat, inzake de adviezen van de Hoge Raad voor de Justitie 19/1/2000
S. 2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind 20/1/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-356 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2.15 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, wat rolschaatsers en skateboarders betreft 24/2/2000
S. 2-367 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 13/3/2000
S. 2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
S. 2-399 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verkoop van alcoholhoudende dranken betreft, van artikel 4, § 1, van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 4/4/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-536 Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen 20/7/2000
S. 2-546 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 14/9/2000
S. 2-652 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte 13/2/2001
S. 2-653 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 13/2/2001
S. 2-654 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering 13/2/2001
S. 2-655 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 13/2/2001
S. 2-659 Wetsvoorstel betreffende de invordering van alimentatievorderingen 15/2/2001
S. 2-660 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft 15/2/2001
S. 2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/3/2001
S. 2-715 Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten 30/3/2001
S. 2-726 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro 25/4/2001
S. 2-749 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
---------------
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
15/5/2001
S. 2-853 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 17/7/2001
S. 2-854 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft 17/7/2001
S. 2-855 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 17/7/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
S. 2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven 21/11/2001
S. 2-994 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek 21/12/2001
S. 2-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 16/1/2002
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1077 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken 14/3/2002
S. 2-1085 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 22/3/2002
S. 2-1140 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 3/5/2002
S. 2-1141 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen 6/5/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
S. 2-1229 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 2/7/2002
S. 2-1236 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen 8/7/2002
S. 2-1278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier 26/9/2002
S. 2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
S. 2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
S. 2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
S. 2-1419 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 10/1/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1492 Voorstel van resolutie betreffende het adiëren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden 19/2/2003
S. 2-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 27/2/2003
S. 2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003
S. 2-1528 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 13/3/2003
S. 2-1597 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/4/2003
S. 2-1598 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/4/2003
S. 2-1605 Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie 9/4/2003
S. 2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
S. 2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007