Voorstellen van Martine Taelman (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-11 Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 14/7/1999
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
S. 2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
S. 2-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering 14/10/1999
S. 2-171 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 19/11/1999
S. 2-201 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet 25/11/1999
S. 2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind 20/1/2000
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 15/2/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-626 Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 18/1/2001
S. 2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/3/2001
S. 2-780 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek 11/6/2001
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1418 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen 9/1/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010