Voorstellen van Iris Van Riet (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-12 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/7/1999
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
S. 2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
S. 2-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering 14/10/1999
S. 2-117 Voorstel tot wijziging van artikel 86 van het reglement van de Senaat inzake het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/10/1999
S. 2-215 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 2/12/1999
S. 2-299 Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 17/1/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen België en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-411 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, § 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, § 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten 17/4/2000
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1374 Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 4/12/2002
S. 2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
S. 2-1453 Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag 5/2/2003