Voorstellen van Georges Dallemagne (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

68 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-9 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 14/7/1999
S. 2-76 Wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen 24/9/1999
S. 2-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan 29/9/1999
S. 2-130 Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar) 27/10/1999
S. 2-132 Wetsvoorstel strekkende om de toepassing van bepaalde regelingen ter bevordering van de werkgelegenheid uit te breiden tot de vreemdelingen 27/10/1999
S. 2-133 Voorstel van resolutie betreffende een plan om 0,7 % van het BNP te bestemmen voor officiŽle ontwikkelingshulp 28/10/1999
S. 2-145 Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie 3/11/1999
S. 2-151 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 16/11/1999
S. 2-161 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 17/11/1999
S. 2-198 Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ 25/11/1999
S. 2-221 Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl 7/12/1999
S. 2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
S. 2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
S. 2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
S. 2-319 Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering 1/2/2000
S. 2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-351 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
S. 2-352 Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen 23/2/2000
S. 2-353 Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43, ß 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
S. 2-394 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, om de strijd tegen extreem-rechts op te voeren 31/3/2000
S. 2-400 Voorstel van resolutie over de berechting bij verstek van generaal Pinochet 6/4/2000
S. 2-407 Voorstel van resolutie betreffende de opdracht van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) 10/4/2000
S. 2-408 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijk rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij 10/4/2000
S. 2-426 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen 5/5/2000
S. 2-457 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die genomen moeten worden ter regulering van de mondiale kapitaalmarkt 31/5/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-532 Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten 14/7/2000
S. 2-536 Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen 20/7/2000
S. 2-545 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 6/9/2000
S. 2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 9/11/2000
S. 2-569 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 9/11/2000
S. 2-581 Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen 24/11/2000
S. 2-611 Voorstel van resolutie over de deontologische gedragsregels die de regering moet aannemen inzake buitenlands beleid 22/12/2000
S. 2-624 Voorstel van resolutie over Afghanistan 25/1/2001
S. 2-631 Voorstel van resolutie over Tibet 22/1/2001
S. 2-648 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-689 Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking 16/3/2001
S. 2-715 Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten 30/3/2001
S. 2-819 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 29/6/2001
S. 2-846 Wetsvoorstel betreffende de markering en de registratie van lichte en kleine wapens, munitie en explosieven. 9/7/2001
S. 2-901 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de Lid-Staten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie 18/9/2001
S. 2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/11/2001
S. 2-972 Herziening van artikel 28 van de Grondwet 29/11/2001
S. 2-1043 Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo 6/2/2002
S. 2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
S. 2-1085 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 22/3/2002
S. 2-1139 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 3/5/2002
S. 2-1141 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen 6/5/2002
S. 2-1168 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 24/5/2002
S. 2-1169 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 24/5/2002
S. 2-1229 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 2/7/2002
S. 2-1237 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 8/7/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
S. 2-1349 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 12/11/2002
S. 2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
S. 2-1419 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 10/1/2003
S. 2-1456 Resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld zijn 6/2/2003
S. 2-1492 Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden 19/2/2003
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
S. 2-1528 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 13/3/2003
S. 2-1574 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 31/3/2003
S. 2-1575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 31/3/2003
S. 2-1601 Voorstel van resolutie betreffende de volledige vergoeding van de anticonceptiemiddelen aan vrouwen jonger dan 25 jaar 9/4/2003
S. 2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
S. 2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010