Voorstellen van Mia De Schamphelaere (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

45 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-102 Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 10/10/1999
S. 2-103 Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen 10/10/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-127 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de inkomstenbelasting met het oog op de opheffing van de fiscale discriminatie van gehuwden 26/10/1999
S. 2-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 8/11/1999
S. 2-218 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ž3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 6/12/1999
S. 2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
S. 2-231 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14/12/1999
S. 2-260 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het Rijkspersoneel 23/12/1999
S. 2-292 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 13/1/2000
S. 2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 6/4/2000
S. 2-405 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 10/4/2000
S. 2-444 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 19/5/2000
S. 2-458 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 31/5/2000
S. 2-459 Voorstel van resolutie over de co÷rdinatie van het drugsbeleid 5/6/2000
S. 2-481 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover 21/6/2000
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-495 Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze 27/6/2000
S. 2-498 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen 28/6/2000
S. 2-554 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 13/10/2000
S. 2-648 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-761 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 22/5/2001
S. 2-764 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 6/6/2001
S. 2-937 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het beleid inzake "Sabena" 8/11/2001
S. 2-975 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2001
S. 2-987 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 11/12/2001
S. 2-997 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
S. 2-998 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1145 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 8/5/2002
S. 2-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 24/5/2002
S. 2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
S. 2-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 11/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1305 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ž 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2002
S. 2-1361 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 21/11/2002
S. 2-1365 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit 26/11/2002
S. 2-1374 Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 4/12/2002
S. 2-1446 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 30/1/2003
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003
S. 2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003
S. 2-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op de bestraffing van schijnhuwelijken 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007