Voorstellen van Jean-François Istasse (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-77 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 24/9/1999
S. 2-93 Voorstel van resolutie betreffende de Millennium Round 1/10/1999
S. 2-99 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 7/10/1999
S. 2-101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 8/10/1999
S. 2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 2/2/2000
S. 2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 23/3/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieën van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 9/11/2000
S. 2-579 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 17/11/2000
S. 2-587 Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen 30/11/2000
S. 2-610 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 22/12/2000
S. 2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
S. 2-746 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 14/5/2001
S. 2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/7/2001
S. 2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 17/7/2001
S. 2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 17/7/2001
S. 2-887 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft 10/8/2001
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1336 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 5/11/2002
S. 2-1375 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 4/12/2002
S. 2-1561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 25/3/2003
S. 2-1607 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 9/4/2003

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999