Voorstellen van Joris Van Hauthem (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-92 Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten 30/8/1995
S. 1-96 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1995
S. 1-106 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 21/9/1995
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-404 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 20/8/1996
S. 1-436 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 9/10/1996
S. 1-449 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 23/10/1996
S. 1-503 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 17/12/1996
S. 1-764 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/10/1997
S. 1-765 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed 27/10/1997
S. 1-804 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/12/1997
S. 1-805 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 4/12/1997
S. 1-867 Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs 5/2/1998
S. 1-868 Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten 5/2/1998
S. 1-962 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Melchior Wathelet bij het Europees Hof van Justitie 28/4/1998

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003