Voorstellen van Chris Vandenbroeke (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

54 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-23 Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 27/6/1995
S. 1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
S. 1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
S. 1-57 Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind 13/7/1995
S. 1-58 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 13/7/1995
S. 1-59 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/7/1995
S. 1-60 Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-61 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 13/7/1995
S. 1-63 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld 13/7/1995
S. 1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
S. 1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
S. 1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŰ vestigen 13/7/1995
S. 1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
S. 1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
S. 1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
S. 1-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŰ en zijn deelstaten in de Europese Unie 13/7/1995
S. 1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
S. 1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
S. 1-76 Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers 13/7/1995
S. 1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
S. 1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
S. 1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
S. 1-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 18/9/1995
S. 1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
S. 1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
S. 1-149 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/11/1995
S. 1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
S. 1-274 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen 29/2/1996
S. 1-303 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 22/3/1996
S. 1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
S. 1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-452 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 24/10/1996
S. 1-453 Herziening van artikel 165 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-454 Herziening van artikel 166, ž1, van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
S. 1-465 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 12/11/1996
S. 1-867 Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs 5/2/1998
S. 1-868 Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten 5/2/1998
S. 1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
S. 1-902 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 10/3/1998
S. 1-1104 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 1/10/1998
S. 1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
S. 1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
S. 1-1238 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/1/1999

Legislatuur 1999-2003