Voorstellen van Hubert Chantraine (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-94 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 1/9/1995
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-193 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77ter, houdende oprichting van een Adviescomité voor de bestudering van de bio-ethische problemen 5/12/1995
S. 1-533 Wetsvoorstel betreffende de verschillende aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting 5/2/1997
S. 1-534 Wetsvoorstel tot regeling van de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Kamer van volksvertegenwoordigers 5/2/1997
S. 1-608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet, om aan de Duitstalige Gemeenschap constitutieve autonomie te verlenen 17/4/1997
S. 1-671 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 269bis, 280 en 281 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het personeel van de griffies en de parketten 18/6/1997
S. 1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
S. 1-767 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 28/10/1997
S. 1-877 Wetsvoorstel houdende verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van de afstammelingen beogen 12/2/1998
S. 1-1101 Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg 29/9/1998
S. 1-1120 Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap 22/10/1998
S. 1-1201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft 16/12/1998
S. 1-1260 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 29/1/1999