Voorstellen van Magdeleine Willame-Boonen (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-9 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 14/7/1999
S. 2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
S. 2-120 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 25/10/1999
S. 2-151 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 16/11/1999
S. 2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
S. 2-232 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 15/12/1999
S. 2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 22/12/1999
S. 2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
S. 2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
S. 2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
S. 2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
S. 2-299 Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 17/1/2000
S. 2-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 20/1/2000
S. 2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
S. 2-389 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 28/3/2000
S. 2-411 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, § 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, § 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten 17/4/2000
S. 2-536 Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen 20/7/2000
S. 2-689 Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking 16/3/2001
S. 2-726 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro 25/4/2001
S. 2-817 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgmeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 29/6/2001
S. 2-818 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reďntegratie van prostituees 29/6/2001
S. 2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven 21/11/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1085 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 22/3/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1141 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen 6/5/2002
S. 2-1146 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 8/5/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 2/7/2002
S. 2-1228 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut 2/7/2002
S. 2-1229 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 2/7/2002
S. 2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
S. 2-1372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/11/2002
S. 2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
S. 2-1419 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 10/1/2003
S. 2-1453 Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag 5/2/2003
S. 2-1492 Voorstel van resolutie betreffende het adiëren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden 19/2/2003
S. 2-1528 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 13/3/2003
S. 2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
S. 2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003

Legislatuur 1995-1999