Voorstellen van Magdeleine Willame-Boonen (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-144 Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 31/10/1995
S. 1-220 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 8/1/1996
S. 1-264 Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het inzamelen van informatie over de problematiek van de sekten 16/2/1996
S. 1-288 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed 11/3/1996
S. 1-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaďre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-680 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 24/6/1997
S. 1-701 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat 8/7/1997
S. 1-712 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad 24/7/1997
S. 1-741 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen 14/10/1997
S. 1-750 Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 21/10/1997
S. 1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
S. 1-788 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 20/11/1997
S. 1-792 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-793 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 9/1/1998
S. 1-839 Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat 9/1/1998
S. 1-865 Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat 5/2/1998
S. 1-877 Wetsvoorstel houdende verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van de afstammelingen beogen 12/2/1998
S. 1-899 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/3/1998
S. 1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
S. 1-984 Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten 15/5/1998
S. 1-985 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 15/5/1998
S. 1-986 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde 15/5/1998
S. 1-987 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie 15/5/1998
S. 1-988 Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector 15/5/1998
S. 1-989 Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen 15/5/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1041 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten 30/6/1998
S. 1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
S. 1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
S. 1-1098 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten 23/9/1998
S. 1-1101 Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg 29/9/1998
S. 1-1111 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/10/1998
S. 1-1118 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 20/10/1998
S. 1-1119 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 20/10/1998
S. 1-1137 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 3/11/1998
S. 1-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 17/11/1998
S. 1-1158 Voorstel tot wijziging van artikel 57 van het Reglement van de Senaat 19/11/1998
S. 1-1216 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 23/12/1998
S. 1-1220 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §§ 2 en 3, van de Grondwet 1/3/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999

Legislatuur 1999-2003