Voorstellen van Eddy Boutmans (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

84 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995
S. 1-21 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-31 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
S. 1-89 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26, §3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 8/8/1995
S. 1-90 Wetsvoorstel tot afschaffing van het bijzonder stelsel van voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen 8/8/1995
S. 1-91 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 28/8/1995
S. 1-97 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering inzake ambtshalve veroordeling tot schadevergoeding 7/9/1995
S. 1-107 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie 21/9/1995
S. 1-108 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 21/9/1995
S. 1-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 21/9/1995
S. 1-114 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 3/10/1995
S. 1-116 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide 4/10/1995
S. 1-122 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiënt via de invoering van een behandelingsbeschikking 11/10/1995
S. 1-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 17/10/1995
S. 1-131 Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen 18/10/1995
S. 1-132 Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld 18/10/1995
S. 1-134 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat 20/10/1995
S. 1-136 Voorstel van resolutie strekkende tot het openen van een breed maatschappelijk debat over de economische, maatschappelijke, culturele en democratische uitdagingen van de informatiemaatschappij en in het bijzonder van de informatiesnelweg 24/10/1995
S. 1-147 Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde 6/11/1995
S. 1-166 Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid 20/11/1995
S. 1-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/1995
S. 1-185 Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
30/11/1995
S. 1-199 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/12/1995
S. 1-220 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 8/1/1996
S. 1-250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben 7/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek 7/3/1996
S. 1-292 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 13/3/1996
S. 1-293 Herziening van titel III van de Grondwet ten einde artikel 34 aan te vullen met nieuwe bepalingen betreffende het referendum over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
S. 1-294 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 37, 12°, van de arbeidswet van 16 maart 1971, houdende verbod van nachtarbeid voor vervoer van geld en effecten 14/3/1996
S. 1-295 Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
S. 1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
S. 1-354 Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comité van Toezicht 13/6/1996
S. 1-371 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen 3/7/1996
S. 1-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 3/7/1996
S. 1-382 Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg 10/7/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-423 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht 26/9/1996
S. 1-431 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 8/10/1996
S. 1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
S. 1-548 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 25/2/1997
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-573 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 12/3/1997
S. 1-581 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag 17/3/1997
S. 1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
S. 1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
S. 1-632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst 15/5/1997
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
S. 1-682 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering 25/6/1997
S. 1-696 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven 1/7/1997
S. 1-703 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 10/7/1997
S. 1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs 8/10/1997
S. 1-737 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek 8/10/1997
S. 1-741 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen 14/10/1997
S. 1-750 Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 21/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
S. 1-756 Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije 23/10/1997
S. 1-773 Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows 13/11/1997
S. 1-788 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 20/11/1997
S. 1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
S. 1-864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen 2/2/1998
S. 1-906 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/3/1998
S. 1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
S. 1-920 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering 25/3/1998
S. 1-921 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen binnen de OESO met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake investeringen 26/3/1998
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-1004 Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings 28/5/1998
S. 1-1056 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement 8/7/1998
S. 1-1057 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen 8/7/1998
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien 8/10/1998
S. 1-1111 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/10/1998
S. 1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in België n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1299 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 10/3/1999
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999