Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-117 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 6/10/1995
S. 1-120 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit 10/10/1995
S. 1-157 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 10/11/1995
S. 1-163 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 20/11/1995
S. 1-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 12/12/1995
S. 1-269 Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan 22/2/1996
S. 1-270 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 27/2/1996
S. 1-330 Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons 9/5/1996
S. 1-375 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 22/7/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-513 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen 20/12/1996
S. 1-535 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan.

6/2/1997
S. 1-541 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen ten aanzien van de hervorming van de werknemerspensioenen 20/2/1997
S. 1-551 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in BelgiŰ en hun banden met buitenlandse netwerken 27/2/1997
S. 1-584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 20/3/1997
S. 1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
S. 1-657 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 5/6/1997
S. 1-658 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 6/6/1997
S. 1-659 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/6/1997
S. 1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
S. 1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-746 Voorstel van resolutie betreffende de toegang van de meewerkende echtgeno(o)t(e) tot het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 16/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-754 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie 23/10/1997
S. 1-756 Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije 23/10/1997
S. 1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
S. 1-865 Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat 5/2/1998
S. 1-866 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 5/2/1998
S. 1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
S. 1-961 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State 23/4/1998
S. 1-1014 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 9/6/1998
S. 1-1096 Voorstel van resolutie inzake een globaal en ge´ntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming 15/9/1998
S. 1-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 14/10/1998
S. 1-1116 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op gelijke kansen voor vrouwen en mannen 16/10/1998
S. 1-1142 Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen 6/11/1998
S. 1-1215 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend ge´ntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 21/12/1998
S. 1-1259 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 29/1/1999
S. 1-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 11/3/1999
S. 1-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek inzake de toekenning aan echtgenoten van het recht om de naam van de andere echtgenoot na echtscheiding te gebruiken 22/4/1999

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003