Voorstellen van Nadia Merchiers (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-11 Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld 27/6/1995
S. 1-12 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren 27/6/1995
S. 1-40 Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling 7/7/1995
S. 1-172 Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden 23/11/1995
S. 1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
S. 1-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 30/1/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-431 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 8/10/1996
S. 1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
S. 1-517 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 23/12/1996
S. 1-570 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 7/3/1997
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
S. 1-667 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 12/6/1997
S. 1-709 Voorstel van resolutie tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces en een gelijke behandeling inzake promotiekansen, de mogelijkheden tot deelname aan opleiding, vorming, scholing en sociale promotie en de niet-discriminatie volgens leeftijd bij ontslag 14/7/1997
S. 1-745 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 16/10/1997
S. 1-821 Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds 16/12/1997
S. 1-893 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie 19/2/1998
S. 1-911 Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven 12/3/1998
S. 1-1014 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 9/6/1998
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999