Voorstellen van Jacques Santkin (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-215 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder 22/12/1995
S. 1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
S. 1-312 Wetsontwerp betreffende de valutadatum van bankverrichtingen 5/4/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-445 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie 16/10/1996
S. 1-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968 8/11/1996
S. 1-517 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 23/12/1996
S. 1-531 Wetsontwerp betreffende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum 31/1/1997
S. 1-540 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 17/2/1997
S. 1-616 Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders 29/4/1997
S. 1-627 Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 13/5/1997
S. 1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
S. 1-913 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de Gemeenschappen ter democratisering van de toekenning van studietoelagen 17/3/1998
S. 1-1021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen 11/6/1998
S. 1-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 4/3/1999

Legislatuur 1999-2003