Voorstellen van Marc Olivier (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

31 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
S. 1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
S. 1-285 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten 11/3/1996
S. 1-402 Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank 31/7/1996
S. 1-448 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering 22/10/1996
S. 1-500 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 13/12/1997
S. 1-538 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens 7/2/1997
S. 1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
S. 1-609 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 18/4/1997
S. 1-670 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 13/3/1997
S. 1-699 Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid 4/7/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-865 Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat 5/2/1998
S. 1-867 Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs 5/2/1998
S. 1-868 Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten 5/2/1998
S. 1-890 Wetsvoorstel tot verhoging van de loongrenzen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden 18/2/1998
S. 1-934 Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen 27/3/1998
S. 1-937 Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 31/3/1998
S. 1-993 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 26/5/1998
S. 1-1020 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 11/6/1998
S. 1-1021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen 11/6/1998
S. 1-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 2/7/1998
S. 1-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek 2/7/1998
S. 1-1104 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 1/10/1998
S. 1-1107 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 1/10/1998
S. 1-1141 Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht 6/11/1998
S. 1-1281 Wetsvoorstel betreffende het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken 25/2/1999