Voorstellen van Anne-Marie Lizin (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

61 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-117 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 6/10/1995
S. 1-124 Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad 12/10/1995
S. 1-200 Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen 7/12/1995
S. 1-237 Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de anti-personenmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 26/1/1996
S. 1-256 Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl 13/2/1996
S. 1-263 Hoorzitting van de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de profileratierisico's 28/2/1996
S. 1-269 Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan 22/2/1996
S. 1-275 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan 4/3/1996
S. 1-291 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 12/3/1996
S. 1-327 Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen 8/5/1996
S. 1-374 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-Brittannië in België zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid 8/7/1996
S. 1-378 Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran 9/7/1996
S. 1-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3° van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-429 Voorstel van resolutie betreffende de verslechtering van het politieke klimaat en de blokkering van het vredesproces in het Midden-Oosten 2/10/1996
S. 1-462 Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen 7/11/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-502 Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 17/12/1996
S. 1-512 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk 20/12/1996
S. 1-525 Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf 16/1/1997
S. 1-535 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan.

6/2/1997
S. 1-541 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen ten aanzien van de hervorming van de werknemerspensioenen 20/2/1997
S. 1-551 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in België en hun banden met buitenlandse netwerken 27/2/1997
S. 1-583 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Albanië 19/3/1997
S. 1-584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 20/3/1997
S. 1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
S. 1-657 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 5/6/1997
S. 1-659 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/6/1997
S. 1-677 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 20/6/1997
S. 1-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei 26/6/1997
S. 1-699 Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid 4/7/1997
S. 1-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 22/9/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-754 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie 23/10/1997
S. 1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
S. 1-810 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet 5/12/1997
S. 1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-844 Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) 15/1/1998
S. 1-857 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 19/1/1998
S. 1-908 Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen 12/3/1998
S. 1-910 Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen 12/3/1998
S. 1-911 Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven 12/3/1998
S. 1-914 Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen 19/3/1998
S. 1-974 Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam 7/5/1998
S. 1-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën der erediensten 2/9/1998
S. 1-1096 Voorstel van resolutie inzake een globaal en geïntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming 15/9/1998
S. 1-1099 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders 23/9/1998
S. 1-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek 14/10/1998
S. 1-1148 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire ontwapening 10/11/1998
S. 1-1153 Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven 16/11/1998
S. 1-1178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument ten einde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen 4/12/1998
S. 1-1219 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1220 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999
S. 1-1278 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 15/2/1999
S. 1-1279 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 15/2/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003