Voorstellen van Patrick Hostekint (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat 27/6/1995
S. 1-16 Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren 27/6/1995
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-172 Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden 23/11/1995
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-256 Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl 13/2/1996
S. 1-323 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 30/4/1996
S. 1-379 Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton 9/7/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-654 Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen 5/6/1997
S. 1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 8/10/1997
S. 1-745 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 16/10/1997
S. 1-756 Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije 23/10/1997
S. 1-785 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland 18/11/1997
S. 1-854 Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf 21/1/1998
S. 1-914 Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen 19/3/1998
S. 1-974 Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam 7/5/1998
S. 1-1058 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening 8/7/1998
S. 1-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit 15/7/1998
S. 1-1104 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 1/10/1998
S. 1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998

Legislatuur 2003-2007