Voorstellen van Nathalie de T' Serclaes (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-21 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren 16/7/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 8/11/1999
S. 2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
S. 2-237 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof 15/12/1999
S. 2-261 Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 23/12/1999
S. 2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
S. 2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind 20/1/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-534 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 20/7/2000
S. 2-554 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 13/10/2000
S. 2-817 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgmeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 29/6/2001
S. 2-820 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 29/6/2001
S. 2-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 17/7/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
S. 2-974 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 5/12/2001
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
S. 2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
S. 2-1453 Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag 5/2/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 13/3/2003
S. 2-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007