Voorstellen van Hugo Coveliers (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

50 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-116 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide 4/10/1995
S. 1-147 Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde 6/11/1995
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-185 Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
30/11/1995
S. 1-201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken 11/12/1995
S. 1-223 Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport 11/1/1996
S. 1-234 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de factoren die de Belgische politiek hebben bepaald in de maanden voorafgaand aan, tijdens het uitbreken en tijdens de uitvoering van de genocide in Ruanda 18/1/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-300 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek 21/3/1996
S. 1-301 Wetsvoorstel op de euthanasie en de palliatieve zorg 21/3/1996
S. 1-309 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen 4/4/1996
S. 1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
S. 1-326 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België 6/5/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten 18/10/1996
S. 1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
S. 1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
S. 1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
S. 1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
S. 1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
S. 1-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-600 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
S. 1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
S. 1-610 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren 23/4/1997
S. 1-643 Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat 20/5/1997
S. 1-667 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 12/6/1997
S. 1-696 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven 1/7/1997
S. 1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
S. 1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
S. 1-783 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 14/11/1997
S. 1-906 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/3/1998
S. 1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-940 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek 2/4/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1004 Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings 28/5/1998
S. 1-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, § 1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/6/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1082 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1083 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1111 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/10/1998
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007