Voorstellen van Wim Verreycken (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

234 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-337 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 17/11/2003
S. 3-340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 17/11/2003
S. 3-341 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 17/11/2003
S. 3-342 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 17/11/2003
S. 3-462 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 19/1/2004
S. 3-493 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/2/2004
S. 3-507 Voorstel tot vervanging van artikel 73 van het reglement van de Senaat teneinde de gewone motie tot besluit van vragen om uitleg af te schaffen 9/2/2004
S. 3-517 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 13/2/2004
S. 3-518 Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 13/2/2004
S. 3-539 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 4/3/2004
S. 3-540 Voorstel tot wijziging van artikel 16 van het reglement van de Senaat 4/3/2004
S. 3-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 15/3/2004
S. 3-615 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 2/4/2004
S. 3-616 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 2/4/2004
S. 3-617 Wetsvoorstel houdende instelling van een gezinseffectenrapport 2/4/2004
S. 3-618 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 2/4/2004
S. 3-619 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 2/4/2004
S. 3-658 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 29/4/2004
S. 3-668 Wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van het Europees Parlement 6/5/2004
S. 3-783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen, teneinde van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te maken 30/6/2004
S. 3-858 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 8/10/2004
S. 3-883 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 26/10/2004
S. 3-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 "sur l'hypnotisme", tot vaststelling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 377ter in het Strafwetboek 18/11/2004
S. 3-977 Wetsvoorstel tot oprichting van een stookoliefonds 29/12/2004
S. 3-1045 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1102 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen 18/3/2005
S. 3-1107 Voorstel van resolutie betreffende het vragenrecht en de geldelijke sanctionering van in gebreke blijvende ministers 22/3/2005
S. 3-1383 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 11/10/2005
S. 3-1488 Voorstel tot wijziging van artikel 72 van het reglement van de Senaat, inzake de vragen om uitleg 19/12/2005
S. 3-1592 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de legeraankopen en de economische compensaties 24/2/2006
S. 3-1821 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 24/7/2006
S. 3-2105 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 6/3/2007
S. 3-2140 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2141 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2142 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2143 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2144 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2145 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2146 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2147 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2148 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2149 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2150 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2151 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2152 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2153 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2154 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2155 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2156 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2157 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2158 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2159 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2160 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2161 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2162 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2163 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2164 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2166 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2167 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2168 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2169 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2171 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2173 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2175 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2176 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2177 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2184 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2188 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2189 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2190 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2191 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2192 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2193 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2195 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2196 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2197 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2199 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2200 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2201 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2202 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2203 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2204 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2205 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2206 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2207 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2208 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2209 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2210 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2211 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2212 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2213 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2214 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2215 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2216 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2217 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2218 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2219 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2220 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2221 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2222 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2223 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2224 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2225 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2226 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2227 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2228 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2229 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2230 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2231 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2232 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2233 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2234 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2235 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2236 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2237 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2238 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2239 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2240 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2241 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2242 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2243 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2244 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2245 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2246 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2247 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2248 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2249 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2250 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2251 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2252 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2253 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2254 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2255 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2256 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2257 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2258 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2259 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2260 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2261 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2262 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2263 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2264 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2265 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2266 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2267 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2268 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2269 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2270 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2271 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2272 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2273 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2274 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2275 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2276 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2277 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2278 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2279 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2280 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2281 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2282 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2283 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2284 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2285 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2286 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2287 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2288 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2289 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2290 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2291 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2292 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2294 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2295 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2296 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2297 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2298 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2299 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2300 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2301 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2302 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2303 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2304 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2305 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2306 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2307 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2308 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2309 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2310 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2311 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2312 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2313 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2314 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2315 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2316 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2317 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2318 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2319 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2320 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2321 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2322 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2323 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2324 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2325 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2326 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2327 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2328 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2329 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2330 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2331 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2332 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2333 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2334 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2335 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2337 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2338 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2339 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet 20/3/2007

Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999