Voorstellen van Wim Verreycken (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

53 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-8 Voorstel van resolutie betreffende de talenkennis van de uitvoerende macht en de internationale vertegenwoordigers van de federatie 14/7/1999
S. 2-30 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 7/9/1999
S. 2-33 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 7/9/1999
S. 2-34 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 7/9/1999
S. 2-35 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 7/9/1999
S. 2-36 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 7/9/1999
S. 2-37 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 7/9/1999
S. 2-38 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 7/9/1999
S. 2-39 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 7/9/1999
S. 2-40 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 7/9/1999
S. 2-41 Wetsvoorstel op het hypnotisme 7/9/1999
S. 2-42 Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van seksuele misdrijven aan beschermende wetten 7/9/1999
S. 2-43 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" 7/9/1999
S. 2-44 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 7/9/1999
S. 2-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen 7/9/1999
S. 2-46 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 7/9/1999
S. 2-47 Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven 7/9/1999
S. 2-48 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 7/9/1999
S. 2-49 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken 7/9/1999
S. 2-50 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten 7/9/1999
S. 2-51 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 7/9/1999
S. 2-52 Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen 7/9/1999
S. 2-53 Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht 7/9/1999
S. 2-54 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet 7/9/1999
S. 2-55 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/9/1999
S. 2-56 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147quater zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
S. 2-57 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
S. 2-58 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
S. 2-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
S. 2-60 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
S. 2-61 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1999
S. 2-62 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 7/9/1999
S. 2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 7/9/1999
S. 2-90 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip noodweer 30/9/1999
S. 2-140 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/11/1999
S. 2-199 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 25/11/1999
S. 2-200 Wetsvoorstel strekkende om abortus opnieuw strafbaar te stellen 25/11/1999
S. 2-236 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 15/12/1999
S. 2-248 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 22/12/1999
S. 2-375 Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden 17/3/2000
S. 2-435 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de luchthaven van Zaventem betreft, van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/5/2000
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 9/12/1999
S. 2-601 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en van het overheidspersoneel 13/12/2000
S. 2-718 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgische Staatsblad" nr. 88 van 5 mei 1999)
---------------
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht op gelijkheid van Vlamingen en Walen
11/4/2001
S. 2-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de bevoegdheden van de districtsraden en de voorzitters van de districtsbureaus 29/6/2001
S. 2-1046 Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 7/2/2002
S. 2-1047 Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening 7/2/2002
S. 2-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif ŗ l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002
S. 2-1175 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninlijke Hoogheid Prins Laurent 30/5/2002
S. 2-1294 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen 8/10/2002
S. 2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 6/12/2002
S. 2-1383 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 6/12/2002
S. 2-1604 Wetsvoorstel strekkende tot het afleggen van verantwoording tegenover de belastingsbetaler over de verdeling van zijn geld 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999