Voorstellen van Wim Verreycken (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

50 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-49 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 7/7/1995
S. 1-50 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 7/7/1995
S. 1-51 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken 7/7/1995
S. 1-86 Voorstel van resolutie betreffende de uiteindelijke afschaffing van de ministeriŽle kabinetten 20/7/1995
S. 1-87 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 25/7/1995
S. 1-88 Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten 2/8/1995
S. 1-93 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken 30/8/1995
S. 1-95 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 1/9/1995
S. 1-96 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1995
S. 1-105 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts 18/9/1995
S. 1-106 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 21/9/1995
S. 1-110 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 21/9/1995
S. 1-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 10/10/1995
S. 1-143 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat 31/10/1995
S. 1-145 Voorstel van resolutie betreffende de volkerenmoord in Tibet 6/11/1995
S. 1-168 Voorstel tot wijziging van artikel 67 van het Reglement van de Senaat 22/11/1995
S. 1-241 Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening 31/1/1996
S. 1-298 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 19/3/1996
S. 1-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten 9/7/1996
S. 1-404 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 20/8/1996
S. 1-405 Wetsvoorstel op het hypnotisme 23/8/1996
S. 1-412 Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van sexuele misdrijven aan beschermende wetten 5/9/1996
S. 1-430 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" 7/10/1996
S. 1-432 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
S. 1-433 Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen 9/10/1996
S. 1-434 Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht 9/10/1996
S. 1-435 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
S. 1-436 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 9/10/1996
S. 1-449 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 23/10/1996
S. 1-503 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 17/12/1996
S. 1-542 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen 19/2/1997
S. 1-582 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 19/3/1997
S. 1-607 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 14/4/1997
S. 1-772 Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland 13/11/1997
S. 1-774 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 13/11/1997
S. 1-804 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/12/1997
S. 1-805 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 4/12/1997
S. 1-835 Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven 7/1/1998
S. 1-873 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 9/2/1998
S. 1-936 Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit 30/3/1998
S. 1-962 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Melchior Wathelet bij het Europees Hof van Justitie 28/4/1998
S. 1-1054 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 6/7/1998
S. 1-1147 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 10/11/1998
S. 1-1180 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1182 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1184 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 11/12/1998
S. 1-1325 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 24/3/1999

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003