Voorstellen van Hugo Vandenberghe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan 29/9/1999
S. 2-110 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat 14/10/1999
S. 2-114 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro 19/10/1999
S. 2-118 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, §3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 21/10/1999
S. 2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
S. 2-127 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de inkomstenbelasting met het oog op de opheffing van de fiscale discriminatie van gehuwden 26/10/1999
S. 2-131 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 27/10/1999
S. 2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 17/11/1999
S. 2-234 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 3/12/1999
S. 2-242 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, § 1 van het Wetboek van strafvordering 17/12/1999
S. 2-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 17/12/1999
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
S. 2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 6/4/2000
S. 2-405 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 10/4/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-444 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 19/5/2000
S. 2-459 Voorstel van resolutie over de coördinatie van het drugsbeleid 5/6/2000
S. 2-481 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover 21/6/2000
S. 2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000
S. 2-498 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen 28/6/2000
S. 2-579 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 17/11/2000
S. 2-683 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 9/3/2001
S. 2-761 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 22/5/2001
S. 2-829 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat 4/7/2001
S. 2-937 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het beleid inzake "Sabena" 8/11/2001
S. 2-975 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2001
S. 2-987 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 11/12/2001
S. 2-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de ziekteverzekeringswet, wat de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting betreft 21/12/2001
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1074 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 13/3/2002
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1145 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 8/5/2002
S. 2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
S. 2-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 11/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1305 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2002
S. 2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1492 Voorstel van resolutie betreffende het adiëren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden 19/2/2003
S. 2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003
S. 2-1616 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999