Voorstellen van Hugo Vandenberghe (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

53 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
S. 1-125 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek 12/10/1995
S. 1-137 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 12 en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van de onroerende voorheffing 25/10/1995
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-191 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 1/12/1995
S. 1-201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken 11/12/1995
S. 1-255 Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector 12/2/1996
S. 1-270 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 27/2/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-326 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ 6/5/1996
S. 1-328 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 8/5/1996
S. 1-350 Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr. 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend 6/6/1996
S. 1-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 10/7/1996
S. 1-383 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d) van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1996
S. 1-417 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 13/9/1996
S. 1-448 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering 22/10/1996
S. 1-456 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter 25/10/1996
S. 1-500 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 13/12/1997
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-575 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek 12/3/1997
S. 1-610 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren 23/4/1997
S. 1-614 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 28/4/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-643 Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat 20/5/1997
S. 1-658 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 6/6/1997
S. 1-728 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen 18/9/1997
S. 1-732 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 29/9/1997
S. 1-733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/9/1997
S. 1-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken 29/9/1997
S. 1-888 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 16/2/1998
S. 1-899 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/3/1998
S. 1-922 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen 26/3/1998
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-969 Ontwerp van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering 30/4/1998
S. 1-984 Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten 15/5/1998
S. 1-985 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 15/5/1998
S. 1-986 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde 15/5/1998
S. 1-987 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie 15/5/1998
S. 1-988 Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector 15/5/1998
S. 1-989 Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen 15/5/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1041 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten 30/6/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1098 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten 23/9/1998
S. 1-1156 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten 19/11/1998
S. 1-1165 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de uitsluiting van het recht op aftrek van BTW op maaltijd- en logieskosten 26/11/1998
S. 1-1217 Wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 23/12/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999
S. 1-1338 Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 29/3/1999
S. 1-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 29/3/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003