Voorstellen van Guy Moens (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9/12/1999
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 18/2/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-556 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een evenwichtigere verdeling van de belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal 19/10/2000
S. 2-605 Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 20/12/2000
S. 2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
S. 2-971 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastbaarstelling van de meerwaarden betreft 29/11/2001
S. 2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1350 Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden 13/11/2002
S. 2-1507 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 27/2/2003

Legislatuur 1995-1999