Voorstellen van Guy Moens (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-26 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 27/6/1995
S. 1-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen 27/6/1995
S. 1-172 Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden 23/11/1995
S. 1-543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 20/2/1997
S. 1-654 Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen 5/6/1997
S. 1-745 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 16/10/1997
S. 1-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek 2/7/1998
S. 1-1129 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 29/10/1998
S. 1-1216 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestigingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 23/12/1998

Legislatuur 1999-2003