Voorstellen van Frans Lozie (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-11 Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 14/7/1999
S. 2-12 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/7/1999
S. 2-13 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 14/7/1999
S. 2-86 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 30/9/1999
S. 2-110 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat 14/10/1999
S. 2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
S. 2-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 23/12/1999
S. 2-296 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving 14/1/2000
S. 2-304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden 20/1/2000
S. 2-316 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 31/1/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 2/2/2000
S. 2-333 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de verantwoordelijkheden bij de moord op tien para's in Rwanda in april 1994 9/2/2000
S. 2-354 Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 23/2/2000
S. 2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
S. 2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
S. 2-449 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek 24/5/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 22/6/2000
S. 2-541 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 31/7/2000
S. 2-548 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 13/10/2000
S. 2-563 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek van de verwijdering van twee speurders uit de Brusselse onderzoekscel "Neufch‚teau" 9/10/2000
S. 2-622 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-623 Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof 15/1/2001
S. 2-668 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen 20/2/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-785 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-806 Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport 29/6/2001
S. 2-823 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/7/2001
S. 2-843 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering 5/7/2001
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 18/7/2001
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
S. 2-882 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden 20/7/2001
S. 2-907 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad 19/9/2001
S. 2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 2/7/2002
S. 2-1228 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut 2/7/2002
S. 2-1374 Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 4/12/2002
S. 2-1507 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 27/2/2003
S. 2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003
S. 2-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 13/3/2003