Voorstellen van Jan Loones (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

88 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995
S. 1-9 Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering 27/6/1995
S. 1-19 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf 27/6/1995
S. 1-21 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-23 Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 27/6/1995
S. 1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
S. 1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
S. 1-30 Wetsvoorstel houdende de verzekering tegen schade ingevolge overstroming en aardbeving 27/6/1995
S. 1-31 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-57 Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind 13/7/1995
S. 1-58 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 13/7/1995
S. 1-59 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/7/1995
S. 1-60 Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-61 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 13/7/1995
S. 1-63 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld 13/7/1995
S. 1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
S. 1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
S. 1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŰ vestigen 13/7/1995
S. 1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
S. 1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
S. 1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
S. 1-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŰ en zijn deelstaten in de Europese Unie 13/7/1995
S. 1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
S. 1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
S. 1-76 Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers 13/7/1995
S. 1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
S. 1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
S. 1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
S. 1-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 18/9/1995
S. 1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
S. 1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
S. 1-144 Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen 31/10/1995
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
S. 1-166 Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid 20/11/1995
S. 1-185 Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
30/11/1995
S. 1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
S. 1-292 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968 13/3/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
S. 1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-452 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 24/10/1996
S. 1-453 Herziening van artikel 165 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-454 Herziening van artikel 166, ž1, van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
S. 1-465 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 12/11/1996
S. 1-492 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 5/12/1996
S. 1-493 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/12/1996
S. 1-528 Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval 21/1/1997
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
S. 1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
S. 1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
S. 1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
S. 1-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-600 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
S. 1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-696 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracÚs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven 1/7/1997
S. 1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
S. 1-750 Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 21/10/1997
S. 1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
S. 1-783 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 14/11/1997
S. 1-802 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State 3/12/1997
S. 1-821 Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds 16/12/1997
S. 1-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft 13/1/1998
S. 1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
S. 1-902 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 10/3/1998
S. 1-906 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/3/1998
S. 1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
S. 1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
S. 1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1238 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/1/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999