Zoekresultaat wetgevingsdossiers

Dossiers behandeld in : Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
Zittingsperiode : 2010-nu, 2007-2010

105 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-837 Evaluatieverslag betreffende de begeleiding van de werklozen 18/3/2008
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-87 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 9/9/2010
S. 5-176 Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2008 - 31 december 2009 9/9/2010
S. 5-193 Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap 8/10/2010
S. 5-238 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 6/10/2010
S. 5-250 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten 6/10/2010
S. 5-254 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 7/10/2010
S. 5-328 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting 13/10/2010
S. 5-338 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 13/10/2010
S. 5-348 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/10/2010
S. 5-381 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 22/10/2010
S. 5-407 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 22/9/2010
S. 5-492 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 16/11/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-591 Wetsvoorstel met het oog op een snellere verwerking van de aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap 10/12/2010
S. 5-609 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 9/12/2010
S. 5-659 Armoedebestrijding 15/12/2010
S. 5-666 Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie 19/1/2011
S. 5-667 Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in BelgiŽ 18/1/2011
S. 5-678 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren 24/1/2011
S. 5-687 Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 25/1/2011
S. 5-716 Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord 24/1/2011
S. 5-725 Wetsontwerp betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŽn van personen die een publiek mandaat uitoefenen 27/1/2011
S. 5-766 De resultaten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op het vlak van armoedebestrijding 9/2/2011
S. 5-768 De VN-Klimaattop van Cancun 9/2/2011
S. 5-785 Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet 17/2/2011
S. 5-821 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen 2/3/2011
S. 5-869 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/2/2011
S. 5-897 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 24/3/2011
S. 5-922 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen 1/4/2011
S. 5-935 Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord 25/3/2011
S. 5-960 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten op te trekken 18/4/2011
S. 5-983 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie 29/4/2011
S. 5-1098 Ontwerp van programmawet (I) 19/5/2011
S. 5-1099 Ontwerp van programmawet (II) 19/5/2011
S. 5-1100 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 17/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1144 Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen 4/7/2011
S. 5-1156 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 21/6/2011
S. 5-1157 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 21/6/2011
S. 5-1158 Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 21/6/2011
S. 5-1166 Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid 28/6/2011
S. 5-1324 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 5/10/2011
S. 5-1352 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden 22/11/2011
S. 5-1353 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde 22/11/2011
S. 5-1388 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft 8/12/2011
S. 5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
S. 5-1408 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 13/12/2011
S. 5-1444 Het beleid in sociale zaken en volksgezondheid 17/1/2012
S. 5-1461 Het beleid inzake de bestrijding van de sociale fraude 7/2/2012
S. 5-1463 Het beleid inzake werk 24/1/2012
S. 5-1465 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid 18/1/2012
S. 5-1473 Het beleid inzake gezinnen, personen met handicap, beroepsziekten en arbeidsongevallen 8/2/2012
S. 5-1502 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 23/2/2012
S. 5-1505 Het beleid inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen en de voedselveiligheid 28/2/2012
S. 5-1506 Het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding 28/2/2012
S. 5-1533 Het beleid inzake pensioenen 13/3/2012
S. 5-1535 Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 15/3/2012
S. 5-1543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn 20/3/2012
S. 5-1545 Ontwerp van programmawet (I) 24/2/2012
S. 5-1547 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 8/3/2012
S. 5-1548 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 8/3/2012
S. 5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
S. 5-1559 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven 11/4/2012
S. 5-1670 Ontwerp van programmawet 15/5/2012
S. 5-1685 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft 22/6/2012
S. 5-1714 Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft 2/7/2012
S. 5-1715 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 2/7/2012
S. 5-1716 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers 15/6/2012
S. 5-1812 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 14/6/2012
S. 5-1883 Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 13/9/2012
S. 5-1884 Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 24/10/2012
S. 5-1890 Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan 13/11/2012
S. 5-1891 Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen 5/12/2012
S. 5-1894 Ontwerp van programmawet 12/12/2012
S. 5-1895 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 27/11/2012
S. 5-1896 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers 21/11/2012
S. 5-1900 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen 13/12/2012
S. 5-1917 Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn 8/5/2012
S. 5-1944 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coŲrdinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude 19/11/2012
S. 5-1995 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) 10/1/2013
S. 5-1996 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) 19/2/2013
S. 5-2039 Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 18/2/2013
S. 5-2169 Ontwerp van programmawet 3/6/2013
S. 5-2201 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist 11/7/2013
S. 5-2218 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 19/6/2013
S. 5-2219 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht 19/6/2013
S. 5-2221 Wetsontwerp betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen 24/6/2013
S. 5-2278 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers 7/10/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2285 Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 9/7/2013
S. 5-2289 Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 26/7/2013
S. 5-2290 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca 26/7/2013
S. 5-2331 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek 9/10/2013
S. 5-2396 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 21/11/2013
S. 5-2397 Ontwerp van programmawet (I) 25/11/2013
S. 5-2459 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 18/12/2013
S. 5-2468 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft 31/10/2013
S. 5-2470 Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 12/12/2013
S. 5-2479 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven 11/2/2014
S. 5-2737 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 31/1/2014
S. 5-2740 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 10/2/2014
S. 5-2772 Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels 25/2/2014