Zoekresultaat wetgevingsdossiers

Criteria :
Dossiers in behandeling in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
6: Legislatuur 2014-2019

95 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-523 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 27/3/2019
S. 6-520 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/3/2019
S. 6-519 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2019
S. 6-518 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1 , tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 28/3/2019
S. 6-516 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18- jarigen mogelijk te maken 27/3/2019
S. 6-514 Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet 28/3/2019
S. 6-513 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europese Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid 27/3/2019
S. 6-512 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt 27/3/2019
S. 6-511 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen 27/3/2019
S. 6-509 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden 27/3/2019
S. 6-504 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, § 5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 22/3/2019
S. 6-502 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 25/3/2019
S. 6-496 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen houdende de herinvoering van de volwaardige dubbele meerderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 22/2/2019
S. 6-495 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, houdende hervorming van Beliris 22/2/2019
S. 6-494 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 22/2/2019
S. 6-474 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 21/12/2015
S. 6-463 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State 22/10/2018
S. 6-461 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 1/10/2018
S. 6-449 Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België 10/7/2018
S. 6-441 Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 11/6/2018
S. 6-434 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 29/5/2018
S. 6-405 Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal 23/2/2018
S. 6-401 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 1/2/2018
S. 6-397 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid 23/1/2018
S. 6-396 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers en van de devolutieve werking van de lijststem voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23/1/2018
S. 6-395 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de afschaffing van de regeling inzake lijstenverbinding voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement 23/1/2018
S. 6-383 Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn 1/12/2017
S. 6-368 Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II. 10/10/2017
S. 6-359 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 29/6/2017
S. 6-344 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed.2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
8/5/2017
S. 6-339 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
25/4/2017
S. 6-327 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken 9/3/2017
S. 6-314 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen 7/1/2017
S. 6-308 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 12/12/2016
S. 6-306 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
12/12/2016
S. 6-300 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 14/11/2016
S. 6-286 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 10/8/2016
S. 6-277 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 13/6/2016
S. 6-263 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden 26/2/2016
S. 6-262 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 22/2/2016
S. 6-257 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 3/2/2016
S. 6-256 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen alsmede van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de gewestverkiezingen te verlagen tot 16 jaar 26/1/2016
S. 6-248 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad 24/11/2015
S. 6-236 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar 27/9/2015
S. 6-230 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 16/7/2015
S. 6-226 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren 15/7/2015
S. 6-220 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd
2/7/2015
S. 6-219 Voorstel van resolutie om het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Agentschap voor buitenlandse handel op te zeggen 1/7/2015
S. 6-218 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft 1/7/2015
S. 6-215 Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in België 15/6/2015
S. 6-211 Voorstel van resolutie tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechterlijk toezicht 4/6/2015
S. 6-209 Voorstel van verklaring tot herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van de Grondwet, om de benaming "Senaat" te vervangen door de benaming "Kamer der deelstaten" 29/5/2015
S. 6-197 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels 2/4/2015
S. 6-196 Voorstel van resolutie om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 1/4/2015
S. 6-194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap 26/3/2015
S. 6-188 Voorstel van resolutie tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord en om te voorzien in de mogelijkheid van een derde soort alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve sanctie 17/3/2015
S. 6-187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten 9/3/2015
S. 6-186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 9/3/2015
S. 6-185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie 9/3/2015
S. 6-183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 13/2/2015
S. 6-182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167,§1, van de Grondwet 12/2/2015
S. 6-181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie 27/2/2015
S. 6-178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-177 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
27/2/2015
S. 6-176 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België 27/2/2015
S. 6-169 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het volledige beleid en de organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over te hevelen naar de Gemeenschappen 27/2/2015
S. 6-168 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule 27/2/2015
S. 6-167 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het rijbewijs en de rijopleiding betreft 27/2/2015
S. 6-166 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" 27/2/2015
S. 6-164 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft 27/2/2015
S. 6-163 Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid 27/2/2015
S. 6-157 Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een aanzienlijk deel van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen op basis van een federale kieskring
3/2/2015
S. 6-155 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit
2/2/2015
S. 6-154 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
2/2/2015
S. 6-153 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post
2/2/2015
S. 6-142 Wetsvoorstel teneinde de cumulatie van mandaten van senatoren te beperken 13/1/2015
S. 6-137 Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid
10/12/2014
S. 6-136 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
5/12/2014
S. 6-130 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet
1/12/2014
S. 6-129 Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet)
1/12/2014
S. 6-123 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
26/11/2014
S. 6-122 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie
26/11/2014
S. 6-121 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
24/11/2014
S. 6-43 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
24/10/2014
S. 6-37 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 14/10/2014
S. 6-36 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
9/10/2014
S. 6-34 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft 8/10/2014
S. 6-16 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
22/9/2014
S. 6-15 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
22/9/2014
S. 6-11 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2014
S. 6-9 Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
14/10/2014
S. 6-8 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
14/10/2014
S. 6-7 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
14/10/2014