Zoekresultaat wetgevingsdossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
6: Legislatuur 2014-2019

123 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-526 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 23/4/2019
S. 6-500 Jaarverslagen van de FOD Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periodes 2016-2017 en 2017-2018 22/2/2019
S. 6-492 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (st. Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, nr. 120/1 (2018-2019) en B.V. nr. 72 (2018-2019) en st. Vlaams Parl., 2018-2019, nrs. 1747/1-10) 20/2/2019
S. 6-486 Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
19/7/2017
S. 6-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven 25/10/2018
S. 6-459 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.) 9/10/2018
S. 6-444 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft 29/11/2017
S. 6-443 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft 29/11/2017
S. 6-442 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 29/11/2017
S. 6-440 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
S. 6-439 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
S. 6-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 29/11/2017
S. 6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme 8/6/2018
S. 6-421 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 95 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 58 (2017-2018) en stukken Kamer, nrs. 54-2839/1-18) 5/4/2018
S. 6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale « slimme samenleving » 16/3/2018
S. 6-412 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft 23/1/2018
S. 6-410 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft 14/7/2017
S. 6-408 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 29/11/2017
S. 6-407 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 29/11/2017
S. 6-406 Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen 2/3/2018
S. 6-403 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) 29/1/2018
S. 6-402 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8) 29/1/2018
S. 6-399 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State 29/1/2018
S. 6-398 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State 29/1/2018
S. 6-386 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State 6/12/2017
S. 6-374 Jaarverslagen 2015 en 2016 van de Belgian Task Force for International Criminal Justice 16/2/2017
S. 6-363 Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014) 13/7/2017
S. 6-362 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen (stukken Kamer, nrs. 54-2378/1-8) 12/7/2017
S. 6-355 Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest 9/6/2017
S. 6-343 Voorstel van resolutie betreffende de gerichte segregatie ten opzichte van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie en haar dramatische gevolgen, inclusief gedwongen adoptie 28/4/2017
S. 6-341 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie 26/4/2017
S. 6-334 Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016 27/3/2017
S. 6-325 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten 8/6/2016
S. 6-303 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 14/11/2016
S. 6-273 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling 18/5/2016
S. 6-270 Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal 21/4/2016
S. 6-268 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken
25/3/2016
S. 6-254 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap 11/12/2015
S. 6-252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 7/12/2015
S. 6-251 Ontwerp van programmawet (II) 26/11/2015
S. 6-249 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 26/11/2015
S. 6-244 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde de invoering van bijkomende onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap te regelen 30/10/2015
S. 6-212 Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming 4/6/2015
S. 6-190 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 10/3/2015
S. 6-175 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad 27/2/2015
S. 6-174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 27/2/2015
S. 6-173 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken 27/2/2015
S. 6-172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken 27/2/2015
S. 6-171 Voorstel van verklaring tot herziening van Titel III, Hoofdstuk III, Afdeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van Minister van Staat 27/2/2015
S. 6-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 27/2/2015
S. 6-165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet wat de procedure tot herziening van de Grondwet betreft 27/2/2015
S. 6-146 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 15/1/2015
S. 6-141 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 18/12/2014
S. 6-138 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 10/12/2014
S. 6-105 Voorstel van verklaring tot herziening van titel IX, artikel 1, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-104 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-103 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-102 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-98 Informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap 17/11/2014
S. 6-96 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 4/11/2014
S. 6-92 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-91 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-90 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-89 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-88 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-87 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-86 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-85 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-84 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-83 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-81 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-80 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-79 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-78 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-77 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-76 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-75 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-74 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-73 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-72 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-70 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-69 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-68 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-67 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-66 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-65 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-64 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-62 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-61 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-60 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-59 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-48 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-47 Voorstel van verklaring tot herziening van 44 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-46 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43, § 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-45 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-44 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-40 Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen 21/10/2014
S. 6-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs 14/10/2014
S. 6-35 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft 8/10/2014
S. 6-27 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies 22/9/2014
S. 6-25 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-24 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Beglische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-23 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-21 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-19 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-18 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische Monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-17 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 22/9/2014
S. 6-14 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 15/9/2014
S. 6-6 Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken
25/7/2014