Nieuwsbrief Senaat nr. 14

16/07/2015Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Informatieverslagen

De Senaat kan informatieverslagen opstellen over aangelegenheden die eveneens gevolgen hebben voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten.


Peking Plus Twintig

De gelijkheid van mannen en vrouwen is een rechtsbeginsel. Doorheen de jaren zijn er op internationaal, Europees, Belgisch en deelstatelijk vlak heel wat initiatieven genomen om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen weg te werken. Een belangrijke aanzet daartoe was de Vierde VN-Wereldvrouwen-
conferentie in Peking
op 15 september 1995 waarbij een Verklaring en een Actieprogramma bij consensus werden aangenomen.

Twintig jaar na 'Peking' heeft de Senaat op 6 maart 2015 eenparig (op 1 onthouding na) een informatieverslag (wetgevingsdossier 6-97) aangenomen. Het voorbereidende werk met onder andere talrijke hoorzittingen vond plaats in de commissie voor Transversale
aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
.

In het informatieverslag wordt onderzocht welke specifieke methodes, initiatieven of maatregelen de diverse beleidsniveaus kunnen ontwikkelen om de gelijkheid van mannen en vrouwen nog verder te versterken.

Verslag, aanbevelingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Kinderarmoede

Nadat het informatieverslag over Peking Plus Twintig werd afgerond, werkt de commissie voor Transversale aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden nu aan een nieuw informatieverslag over kinderarmoede (wetgevingsdossier 6-162).

Onderzoek wijst uit dat al tijdens de eerste levensjaren de basis wordt gelegd voor latere armoede. Armoede en kinderarmoede zijn niet louter een inkomensprobleem. Bij de werkzaamheden zal de klemtoon ook liggen op gezinsbegeleiding, buitenschoolse activiteiten, gezondheid, wonen en kinderrechten.

De commissie organiseert hoorzittingen met een twintigtal organisaties die zich inzetten tegen kinderarmoede.

Hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Omzetting van E.U.-recht in Belgisch recht

Het recht van de Europese Unie heeft een toenemende impact op het Belgische recht. Steeds meer rechtsdomeinen dragen een Europese stempel.

Het is echter niet altijd eenvoudig voor de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten om Europese regelgeving in het Belgische recht in te passen. Soms loopt de inpassing vertraging op. In andere gevallen verloopt zij niet helemaal correct. In geval van laattijdige of onjuiste omzetting kan de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen België opstarten. Die trage of onjuiste omzetting moet dus worden aangepakt.

In een informatieverslag vergelijkt de commissie voor Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden de procedures die de verschillende overheden daarbij volgen, spoort ze de knelpunten bij de omzetting op en legt ze een inventaris aan van de best practices.


Het informatieverslag (wetgevingsdossier 6-131) telt 61 praktische aanbevelingen om de omzetting vlotter te laten verlopen. Zo pleit het voor meer alertheid bij de onderhandelingen over de richtlijn, een snelle start van het omzettingsproces, een betere coördinatie tussen de verschillende beslissingsniveaus, een Europa-minister in elke regering en een Europa-commissie in elk parlement en afspraken over de interne verdeling van sancties bij laattijdige of foutieve omzetting.

Het informatieverslag werd aangenomen in de plenaire vergadering van 29 mei 2015 met 27 stemmen tegen 9 (PS en VB) bij 9 onthoudingen (N-VA).

Verslag, aanbevelingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Geïntegreerd openbaar vervoersplan

Na het informatieverslag over de omzetting van Europees in Belgisch recht, werkt de commissie voor Transversale aangelegenheden - Gewestbevoegdheden aan een nieuw informatieverslag over de noodzaak aan samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan te komen.

Hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Meeouderschap

De commissie voor Institutionele aangelegenheden werkt verder aan haar informatieverslag (wetgevingsdossier 6- 98) over een wettelijke regeling van het meeouderschap. De commissie gaat ervan uit dat de wetgeving aan alle burgers dezelfde rechten en kansen moet bieden. Hoewel tijdens de vorige zittingsperiode lesbische koppels al dezelfde afstammingsregels kregen als heterokoppels, zijn een aantal punten nog niet opgelost. Ze raken zowel aan de federale als de gemeenschapsbevoegdheden. De materie is dus geschikt voor een informatieverslag door de Senaat.

Om praktisch te werken, heeft de commissie haar werkzaamheden in drie delen opgesplitst: de vrije keuze voor een gezinsvorm in verband met de wettelijke afstammingsregels, een duidelijk wettelijk kader voor het draagmoederschap en een regeling inzake zorgouderschap voor nieuw samengestelde gezinnen waarin meerdere volwassenen een band kunnen hebben met het kind.

Hoorzittingen, chronologie en samenstelling van de commissie


Wetgeving

Wetsontwerp over verkiezingsuitgaven

De Senaat heeft eenparig een wetsontwerp (wetgevingsdossier 6-190) aangenomen waardoor de wet over de verkiezingsuitgaven technisch wordt aangepast. De Grondwet bepaalt immers dat de Senaat, samen met de Kamer, ten volle bevoegd zijn voor deze aangelegenheid.


De Senaat als federale assemblee

Bijzondere commissie Radicalisering

De Senaat heeft een Bijzondere commissie Radicalisering opgericht. De commissie inventariseert en onderzoekt de bestaande initiatieven over preventie van radicalisering. De commissie telt 20 leden. Voorzitster is senator Cécile Thibault (Ecolo).


Federale premier en minister-presidenten

De Federale premier en de minister-presidenten van de deelstaatregeringen werd gevraagd hun visie te geven op de nieuwe Senaat.


In zijn betoog zegde federaal premier Charles Michel: "De Senaat zal worden... wat de senatoren ervan maken. Ze kunnen echte ambassadeurs van de deelgebieden worden. Ze kunnen waardevolle tussenpersonen worden tussen de deelgebieden en de federale staat. Ze kunnen de link vormen tussen de verschillende beleidsniveaus. Het is ook hier dat de gedachtewisseling tussen de gemeenschappen zal plaatsvinden, want de federale regering wil zich volledig toeleggen op het sociaaleconomisch herstel. De Senaat zal zijn rol als reflectiekamer nog kunnen spelen via de informatieverslagen over transversale materies." Lees meer.

Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, deed de Senaat een opmerkelijk voorstel: "Het zou interessant zijn om grondig na te denken over nieuwe manieren van burgerparticipatie. Ook daar zou de Senaat een voortrekkersrol kunnen spelen en nagaan hoe de burgers beter bij het beleid kunnen worden betrokken." Lees meer.

Rudy Demotte, zijn collega aan het hoofd van de regering van de Franse Gemeenschap, voegde eraan toe: "De Senaat is ook de plaats waar bijzonder interessante debatten kunnen worden gevoerd rond gevoelige thema's. Denken we bijvoorbeeld aan de Raamovereenkomst betreffende de rechten van de minderheden. Een moeilijk debat, maar de Senaat is daarvoor de geschikte plaats." Lees meer.

Rudy Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: "Naar het schijnt zal er gedurende deze zittingsperiode niet worden gesproken over institutionele zaken. Dat hoop ik oprecht. Als dat echter wel het geval zou zijn, dan zal ik alleszins pleiten voor een versterking van de Senaat, maar ook voor een Senaat waar het Brussels Gewest in die hoedanigheid is vertegenwoordigd." Lees meer.

Oliver Paasch, minister-president van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, pleitte voor nieuwe bevoegdheidsoverdrachten aan de Duitstalige Gemeenschap. "Bovendien eisen wij van de federale staat een gegarandeerde vertegenwoordiging in de federale Kamer van volksvertegenwoordigers." Lees meer.

Minister-president Geert Bourgeois van de Vlaamse regering is niet ingegaan op de uitnodiging.


Parlementaire diplomatie

De senatoren zijn ook internationaal actief. Ze vullen hierbij de traditionele diplomatie aan omdat ze niet strikt gebonden zijn aan regeringsstandpunten en een grotere vrijheid van spreken hebben.

De parlementaire diplomatie omvat de deelname aan internationale parlementaire vergaderingen, de ontvangsten van hoge buitenlandse gasten en parlementaire delegaties, de officiële bezoeken aan het buitenland, de technische samenwerking met andere parlementen en de deelname aan buitenlandse verkiezingswaarnemingen gericht op de versterking van het democratische proces in landen met een minder sterke democratische traditie of met een prille democratie.

De Senaat maakt deel uit van de parlementaire assemblees bij de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Unie voor de Middellandse Zee. De Senaat werkt ook mee in de Interparlementaire Unie (IPU) die als oudste multilaterale politieke organisatie bijdraagt tot de vrede en de veiligheid in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie. Senator Philippe Mahoux (PS) is daarin voorzitter van de 12plus-groep die 47 Europese en westerse landen omvat.

De Europees commissarissen Marianne Thyssen (Werk en Sociale zaken) en Jyrki Katainen (Banen, Groei en Investeringen) hebben in het halfrond van de Senaat het Juncker-fonds voor strategische investeringen voorgesteld aan de kamerleden en senatoren. Met dit fonds zal de Europese Commissie gespreid over 3 jaar minstens 315 miljard euro in de Europese economie pompen. Wanneer de eerste investeringen in België plaatsvinden, hangt af van de private investeerders.

Na de plenaire winterzitting van het Beneluxparlement op 12 en 13 december 2014 volgde op 27 maart 2015 in het halfrond van de Senaat een themadebat over militaire samenwerking in de Benelux. Daar werd de basis gelegd voor een betere parlementaire controle op buitenlandse militaire missies. Voor het treinvervoer stelde het Beneluxparlement op 12 juni 2015 voor de hele Benelux als ‘binnenland’ te beschouwen. De slachtofferhulp bij mensenhandel moet op het niveau van de Benelux worden behandeld. In afwachting van een Europese regeling, moet de meerkost voor roaming worden afgeschaft in de Benelux.

De Voorzitster van de Senaat ontving talrijke buitenlandse gezagsdragers uit onder meer Rusland, Oekraïne, Litouwen, Letland, Montenegro, Pakistan, Bahrein, Vietnam, Burundi en Gabon.


Colloquia


Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? vroeg de top van het wetenschappelijk onderzoek in België, waaronder Nobelprijswinnaar Fysica François Englert, zich af op een colloquium in de Senaat op 3 maart 2015. De meeste sprekers onderstreepten de nood aan coördinatie tussen de gewesten, de gemeenschappen en de federale overheid. De overheveling van de interuniversitaire attractiepolen (IUAP) naar de deelstaten baarde verscheidene sprekers zorgen. Deze IUAP's maken het mogelijk om taal- en staatsgrenzen te overschrijden in het wetenschappelijk onderzoek. Ze versterken ook het nut van strategische onderzoekscentra waarbij kennis verworven door basisonderzoek wordt omgezet in toepasbare kennis.


Het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede heeft op 16 december 2014 een colloquium georganiseerd over waarom mensen die in armoede leven niet altijd hun rechten laten gelden.


Uw Huis


De voorstelling van het boek over de moord op de communistische leider Julien Lahaut kreeg een ruime mediabelangstelling op 12 mei 2015. De Senaat heeft doorheen de jaren het Soma gesteund, niet in het minst met een resolutie aan de Federale regering met de oproep om het Soma de opdracht te geven voor dit onderzoek.


De 70ste herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog in Europa werd op 8 mei 2015 gevierd in het bijzijn van tientallen jongeren uit het 5de en 6de secundair. Pieter-Paul Baeten vertelde hoe hij als 14-jarige in de kampen terechtkwam.


Elk jaar bezoeken ongeveer 40.000 burgers de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Met uitzondering van zondag zijn er groepsrondleidingen voor 10 tot 30 personen om 10, 11, 14 en 15 uur. Een bezoek duurt anderhalf uur en is gratis. Bij plenaire vergaderingen krijgt u een verkort programma en woont u de plenaire vergadering bij.

Na telefonische afspraak kan u als individuele bezoeker aansluiten bij een groepsbezoek.

Een bezoek boeken kan bij Léon Tombal van de Dienst Protocol (Natieplein 1 - 1009 Brussel , tel. 02/501.73.55, fax 02/501.74.14, lt@senate.be).

 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?