Nieuwsbrief Senaat nr. 12

28/01/2014Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   

       

website

FAQ

vergaderingen

contact

De Senaat wenst u
een schitterend 2014!

Wetgeving en resoluties

Op 8 oktober 2013 opende de Senaat het laatste zittingsjaar vóór de verkiezingen van 25 mei 2014. De senatoren besproken tijdens het najaar 2013 belangrijke dossiers zoals de teksten over de Zesde staatshervorming en de uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen.

Zesde staatshervorming

De Senaat heeft een nieuw pakket teksten over de zesde staatshervorming aangenomen. Een eerste reeks teksten gaat over de hervorming van de Senaat en de bevoegdheidsoverdrachten aan de deelgebieden. Een tweede reeks behandelt de financieringswet voor de gemeenschappen en gewesten. Deze reeks werd aangenomen in de plenaire vergadering van 19 december 2013.

Hervorming van de Senaat

De Senaat ondergaat een ingrijpende hervorming na de federale verkiezingen van mei 2014. Hij wordt een Senaat van de deelstaten: een assemblee die de inspraak van de deelstaten in de organisatie en de werking van de Staat waarborgt en een ontmoetingsplaats van de deelstaten is. Dit brengt een reeks veranderingen met zich mee. Zo vermindert het aantal senatoren (van 71 naar 60) en worden de senatoren voornamelijk aangewezen door de gemeenschappen en de gewesten. Ook de rol van de Senaat als wetgever, reflectiekamer en overlegorgaan tussen de Staat, de gewesten en de gemeenschappen wordt grondig hertekend. De eigen uitgaven van de Senaat voor 2014 zijn geraamd op 64.668.915 euro.

Uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen

Minderjarigen die zich bevinden in een medisch uitzichtloze toestand van ondraaglijk en aanhoudend fysiek lijden zullen in de toekomst euthanasie kunnen vragen, omkaderd met een medische ploeg en met de goedkeuring van de ouders. Nu is het aan de Kamer om zich uit te spreken over het wetsvoorstel.

Resolutie over de bescherming van albino's in Afrika

De Senaat veroordeelt met klem de uitmoording van albino's en de handel in hun lichaamsdelen met een winstgevend en/of bijgelovig doel. De bevoegde overheden moeten het probleem aanpakken en elke vorm van discriminatie van albino's stoppen.

Wetgevingsdossier 5-1349


Europa op het vlak van defensie

Net voor de Europese top van 19 en 20 december 2013 heeft de Senaat een resolutie aangenomen waarin Europese defensiesamenwerking wordt aangemoedigd.

Wetgevingsdossier 5-2378


Vrije meningsuiting en de mensenrechten in Rusland

In een resolutie vraagt de Senaat dat de regering het machtsmisbruik, de repressie en de gewelddaden tegen burgers, mensenrechtenactivisten en journalisten in de Russische Federatie met klem veroordeelt.

Wetgevingsdossier 5-2337


Indicatoren voor levenskwaliteit

Er moeten bijkomende indicatoren worden ingevoerd voor de meting van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van onze economie.

Wetgevingsdossier 5-2258


Grotere soepelheid in de arresten van de Raad van State

Wanneer een administratieve akte onwettelijk is, kon de Raad van State maar één maatregel nemen: de nietigverklaring. Voortaan zal de Raad over meer mogelijkheden beschikken. Hij zal ook instructies kunnen geven aan de administratieve overheden over de regels waaraan de nieuwe beslissing moet voldoen en hij zal de gehandhaafde gevolgen van de vernietigde akten kunnen bepalen. De bemiddeling met de administratie zal vergemakkelijkt worden en de bestuurlijke lus wordt ingevoerd. Hierdoor kan de overheid onder bepaalde voorwaarden haar beslissing rechtzetten.

Wetgevingsdossiers 5-2277, 5-1579 en 5-1965


Oprichting van Federale Deontologische Commissie

De Senaat heeft het wetsvoorstel over de oprichting van een Federale Deontologische Commissie aangenomen. Deze commissie zal aanbevelingen opstellen over de deontologie van openbare mandatarissen, bijvoorbeeld over de regels bij belangenconflicten in openbare aanbestedingen en over de regels om individuele gevallen van bevoordeling te voorkomen.

Wetgevingsdossier 5-2245


Begroting van inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Senaat heeft de begroting van de Commissie belast met de controle op het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangenomen.

Wetgevingsdossier 5-2312


Hervorming van cassatie inzake strafzaken

Het grote aantal beroepen in strafzaken bij het Hof van Cassatie dreigt dit rechtscollege te verlammen. Het aangenomen voorstel beperkt de mogelijkheden om zonder het vonnis of het arrest af te wachten, meteen al een cassatieberoep in te dienen. Bovendien moeten de eventuele nietigheden bij aanvang van de procedure worden aangehaald. Een advocaat moet de verklaring van cassatieberoep en de memorie opstellen.

Wetgevingsdossier 5-1832


Parlementaire diplomatie

Afgelopen herfst vonden in de Senaat belangrijke evenementen plaats in het vlak van parlementaire diplomatie: het bezoek van Shri Pranab Mukherjee, president van Indië (3 oktober 2013), en de Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EISC), onder covoorzitterschap van Frank De Winne (13, 14 en 15 oktober 2013).


Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EISC)

In 2013 was België voorzitter van de 15de Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EISC). In dit kader vond op 14 en 15 oktober een colloquium plaats in de Senaat (voorzitster: Dominique Tilmans). Doelstelling was om studenten aan te trekken voor een loopbaan in de ruimtevaart, een sector in volle ontwikkeling.

Programma - Uitnodiging - Persnota

Foto's: 13/10 - 14/10 - 15/10

Andere evenementen in de Senaat :


Uw Huis

De Senaat en de Kamer organiseren evenementen waaraan duizenden burgers deelnemen.

'Place aux enfants' in de Senaat

Zaterdag 19 oktober 2013 was voorbehouden aan kinderen en gaf hen de mogelijkheid de wereld van de volwassenen en de werking van de instellingen te ontdekken. Foto's

Wapenstilstand

500 oud-strijders en kinderen van 10 tot 12 jaar uit de verschillende provincies hebben op 11 november 2013 de Wapenstilstand herdacht in het Federaal Parlement. Het initiatief ging uit van Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat, en van André Flahaut, voorzitter van de Kamer.

Integrale video - Clips getuigenissen - Foto's

Koningsfeest

Het Europees burgerschap stond centraal tijdens de burgerlijke ceremonie in het Federaal Parlement op 15 november 2013. Dit was ook het thema van het Europees jaar 2013.

Ter gelegenheid van het Koningsfeest heeft het Parlement opnieuw de klemtoon gelegd op projecten uit de provincies.

De Brabançonne werd vertolkt door Leki en BJ Scott.

Foto's - Video

Uitreiking van de Odisseaprijs 2013

Minister Philippe Courard heeft de Odisseaprijs 2013 uitgereikt aan Christian Kintziger van de Universiteit van Luik voor zijn proefschrift over de realiseerbaarheid van een UV telescoop vanop een Cubesat platform.

De uitreiking vond plaats in de salons van het voorzitterschap van de Senaat in aanwezigheid van Burggraaf Dirk Frimout, juryvoorzitter, Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en senatoren van de werkgroep Ruimtevaart met senatrice Dominique Tilmans als voorzitster. Foto's

50 jaar RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een halve eeuw oud. Ter gelegenheid van deze viering loopt vanaf 30 januari 2014 in de Senaat en in de Nationale Bank een tentoonstelling met werken uit de collecties van de Senaat, zes banken, twee universiteiten en het Dr. Guislain-museum. De tentoonstelling loopt tot 15 maart 2014.

Inschrijvingsformulier

 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?