Nieuwsbrief Senaat nr. 10

19 juli 2013Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   

       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Jaarrapport 2012-2013

Eedaflegging van Koning Filip en Opendeurdag op 21 juli 2013

Op 21 juli 2013 legt Koning Filip de grondwettelijke eed af in de Verenigde Kamers (dit zijn alle leden van Kamer en Senaat samen). Artikel 91 van de Grondwet bepaalt de tekst van de eed: "Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren".

Koning Albert en Koningin Paola hebben op 16 juli 2013 de plechtige voorstelling bijgewoond van hun borstbeelden. Deze kunstwerken, van de hand van Wilfried Pas, staan opgesteld in de Groene salon van de Senaat.

De belangstellenden voor de Opendeurdag van Kamer en Senaat op zondag 21 juli 2013 krijgen de bustes van Koning Albert en Koningin Paola te zien. Dit jaar start de Opendeurdag om 15u45. De laatste bezoekers komen binnen om 21u.

Wetgeving en resoluties

Wetgeving is de belangrijkste opdracht van de Senaat.

Sinds oktober 2012 werden in de plenaire vergadering 18 wetsvoorstellen, 1 Grondwetswijziging, 22 resoluties en 142 wetsontwerpen aangenomen.

De aangenomen wetsvoorstellen van de senatoren zelf handelden over bij voorbeeld de oprichting van een DNA-gegevensbank 'Vermiste personen', de esthetische geneeskunde en het onwettelijk wegnemen van lichaamsmateriaal en de regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Ook huisjesmelkerij, een tuchtrechtbank voor magistraten, de vrijstelling voor politici om zich aan te sluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen, de bescherming van klokkenluiders, de identificatie van politiemensen en de financiering van extremisme werden behandeld. Inzake mensenhandel werden wetsvoorstellen aangenomen over seksuele uitbuiting, verbeurdverklaring van onroerende goederen en koppeling van de bestraffing aan het aantal slachtoffers.

De resoluties gingen over de erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische staat voor de Jodenvervolging, de persvrijheid in sommige landen, de censuur op Iraanse cineasten, de vrouwenrechten in Afghanistan en in Burundi, basisonderwijs voor iedereen, de bescherming van homo's, de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, humanitaire hulp in Syrië, de toestand in Mali en de doodstraf. Congo kreeg bijzondere aandacht met resoluties over geweld en oorlogsmisdaden, propere mineralen, steun voor het familiale landbouwbedrijf en bestrijding van roofbosbouw. Tenslotte werd geprotesteerd tegen de hogere Franse accijns op Belgisch bier. Een resolutie is aangenomen over het wegschenken van voedseloverschotten en er werd gepleit voor een uitzonderingsclausule voor cultuur in het handelsakkoord met de VSA.

De Senaat droeg bij tot de kwaliteit van de wetgeving door een aantal wetsontwerpen op technische gronden te amenderen. Dit was bij voorbeeld het geval voor het wetsontwerp over het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijzen en bij het wetsontwerp over de oprichting van een eengemaakte familie- en jeugdrechtbank.

Bovendien werd een nieuwe website ingesteld waarop burgers verzoekschriften kunnen indienen om knelpunten in wetten te onderzoeken.

Een reeks wetsontwerpen houdende instemming met verdragen werd eerst behandeld in de Senaat en daarna overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Al deze teksten werden grondig voorbereid in de commissies die in het totaal 587 uren vergaderden.

De plenaire vergadering is 41 keer bijeengekomen om de voorgelegde teksten te behandelen.


Controle en subsidiariteit

Controle op de regering is de tweede belangrijkste opdracht van een parlement.

Sinds oktober 2012 hebben de senatoren 546 vragen om uitleg, 445 mondelinge vragen en 2431 schriftelijke vragen gesteld aan de Federale regering.

Parlementaire diplomatie

De senatoren zijn ook internationaal actief. Ze vullen hierbij de traditionele diplomatie aan omdat ze niet strikt gebonden zijn aan regeringsstandpunten en een grotere vrijheid om te spreken hebben.

De parlementaire diplomatie omvat de deelname aan internationale parlementaire vergaderingen, de ontvangsten van hoge buitenlandse gasten en parlementaire delegaties, de officiële bezoeken aan het buitenland, de technische samenwerking met andere parlementen en de deelname aan buitenlandse verkiezingswaarnemingen gericht op de versterking van het democratische proces in landen met een minder sterke democratische traditie of met een prille democratie.

Als internationale parlementaire vergadering wil het Beneluxparlement nog meer het forum zijn voor de bespreking van grensoverschrijdende problemen. In de Senaat vond een druk bijgewoonde openbare hoorzitting over de Fyra plaats waaraan Nederlandse en Belgische parlementsleden deelnamen.

 

Uw Huis

De Senaat en de Kamer organiseren belangrijke evenementen waaraan duizenden burgers deelnemen.

Zo stond actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties centraal op de burgerlijke herdenking van het Koningsfeest in het Federaal parlement op 15 november 2012.

Ruim 40.000 mensen, waarvan 70% jonge mensen, namen deel aan de gratis rondleidingen, open dagen en burgerzinacties het hele jaar door. Het aanbod inzake vorming tot burgerzin werd verrijkt met een junior-pakket: een rondleiding, een website en een brochure, in de eerste plaats gericht op kinderen van het 5de en 6de jaar basisonderwijs.

De Herinneringsdagen op 8 mei en 11 november werden aangegrepen om jongeren het debat te laten aangaan met getuigen van WO II en met senatoren over oorlog, bezetting, vrede, vrijheid en democratie.

Het Federaal parlement biedt de buurtbewoners een reeks beiaardconcerten aan, ook op de openhuisdag op 21 juli.

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?