Nieuwsbrief Senaat nr. 9

28 juni 2013Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   

       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Wetgeving en resoluties

Rechten van gehandicapten in Grondwet

Gehandicapten hebben recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en hun culturele, maatschappelijke en professionele integratie waarborgen. De Senaat wil dit recht in de Grondwet inschrijven.

Wetgevingsdossier 5-139

Facelift voor esthetische geneeskunde

De Senaat nam het wetsontwerp aan dat bepaalt over welke kwalificaties iemand moet beschikken om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te mogen voeren (wet van 23 mei 2013).

Wetgevingsdossier 5-62

Wettelijke basis voor gebruik van onrechtmatig verkregen bewijzen

Het wetsontwerp over de nietigheden in strafzaken, aangenomen door de Kamer, werd geëvoceerd en geamendeerd door de Senaat na een technisch advies van zijn dienst Wetsevaluatie. Het ontwerp neemt de rechtspraak van het Hof van Cassatie over het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijzen formeel op in de wet.

Wetgevingsdossier 5-1924

Tuchtrechtbank voor magistraten

Het kan delicaat zijn voor een korpschef om een negatieve maatregel op te leggen aan een direct ondergeschikt magistraat. Daarom richt dit wetsvoorstel een niet-permanente tuchtrechtbank voor magistraten op.

Wetgevingsdossier 5-1067

Klokkenluiders beschermd

Federale ambtenaren die misbruiken willen melden en geen gehoor vinden bij hun oversten of zich niet tot hen willen richten, kunnen volgens dit wetsvoorstel terecht bij de federale ombudsmannen die een tijdelijke bescherming kunnen verlenen tegen administratieve tuchtsancties en negatieve maatregelen en beoordelingen.

Wetgevingsdossiers 5-217 en 5-1491

Oprichting van een eengemaakte familie- en jeugdrechtbank

Na de Kamer heeft ook de Senaat het wetsontwerp voor de oprichting van een eengemaakte familie- en jeugdrechtbank aangenomen. Wel heeft de Senaat daarop enkele amendementen aangebracht. Het gaat niet alleen om technische verbeteringen. Zo wordt ook rekening gehouden met alle koppels, dus bij voorbeeld ook feitelijk samenwonende koppels. Wanneer er minderjarigen betrokken zijn in de vereffening-verdeling, moet de familie- en jeugdrechtbank daarvan inzage krijgen. De Kamer moet zich definitief uitspreken over de geamendeerde tekst.

Wetgevingsdossier 5-1189

Resolutie: uitzondering voor cultuur

De Europese Unie staat op het punt een handels- en investeringsakkoord te sluiten met de Verenigde Staten van Amerika. Deze resolutie pleit voor een uitzonderingsclausule voor culturele producten om de Europese culturele diversiteit te vrijwaren.

Wetgevingsdossier 5-2043

Nieuwe regels voor de identificatie van politiemensen

Politiemensen moeten altijd identificeerbaar zijn. In bepaalde gevallen mogen zij volgens dit wetsvoorstel echter hun naamplaatje vervangen door een identificatienummer. Dit moet wraakacties van criminele organisaties tegen politiemensen vermijden, terwijl ze toch identificeerbaar blijven.

Wetgevingsdossier 5-1580

Mensenhandel

Om de verbeurdverklaring mogelijk te maken van onroerende goederen die gebruikt werden bij mensenhandel, wijzigt een eerste wetsvoorstel de wet over de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.

Wetgevingsdossier 5-1881 en 5-1215

Een tweede wetsvoorstel koppelt de straffen voor bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel aan het aantal slachtoffers. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn. Dit wetsvoorstel is geïnspireerd op de regeling die reeds geldt in het geval van huisjesmelkerij.

Wetgevingsdossier 5-1216

Financiering van extremisme

Dankzij dit wetsvoorstel kan de Cel Financiële Informatieverwerking nu ook informatie over de financiering van extremisme meedelen aan de gerechtelijke overheden. Tot nu toe mocht dit enkel als er sprake was van terrorisme.

Wetgevingsdossier 5-1873

Meer aandacht voor geweld in Congo

In een resolutie vraagt de Senaat de regering haar inspanningen voort te zetten om de situatie in het oosten van Congo hoog op de internationale politieke agenda te plaatsen en om klaarheid te brengen in de mogelijke betrokkenheid van Rwanda en Oeganda in het conflict.

Wetgevingsdossier 5-1931

In een andere resolutie vraagt de Senaat blijvende aandacht van de regering voor het VN-verslag over 10 jaar oorlogsmisdaden in de Democratische Republiek Congo. De verantwoordelijken van de vastgestelde gruweldaden mogen niet ongestraft blijven.

Wetgevingsdossier 5-494

Humanitaire hulp voor Syrië

In een resolutie vraagt de Senaat de regering ervoor te pleiten dat de lidstaten van de Europese Unie Syrische vluchtelingen zouden opnemen en er bij de strijdende partijen zouden op aandringen om humanitaire hulp toe te laten, ook in gebieden die niet meer onder het gezag van de Syrische regering vallen.

Wetgevingsdossier 5-1986

Commissie BIM

De Senaat heeft de begroting voor 2013 van de controlecommissie belast met de controle op het verzamelen van informatie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten goedgekeurd.

Wetgevingsdossier 5-2014

Website voor wetsevaluatie

Op 29 april 2013 werd de nieuwe website van het Parlementaire comité voor Wetsevaluatie voorgesteld. Elke burger kan via deze site verzoekschriften bij het Federale Parlement indienen om knelpunten in wetten te onderzoeken.

Eedafleggingen als senator

Bertin Mampaka, cdH (14 maart 2013)

Jean-François Istasse, PS (14 maart 2013)

Els Van Hoof, CD&V (28 maart 2013)

Uw Huis

Lancering jongerenwebsite en kinderrondleiding

Wet-wijzer heet de nieuwe rondleiding die de Senaat aanbiedt vanaf september 2013. Ze is speciaal uitgewerkt voor kinderen van het 5de en 6de jaar basisonderwijs. In elke zaal krijgen de leerlingen uitleg over hoe een wet tot stand komt. In een commissiezaal gaan ze uiteindelijk zelf aan de slag: ze debatteren over een wetsvoorstel en stemmen er ook over.

Na de rondleiding krijgen ze een brochure waarin alles nog eens duidelijk is samengevat.

Kinderen en jongeren kunnen voortaan ook terecht op onze ‘junior-website’. Daar vinden ze uitleg over de Senaat en vooral over activiteiten voor jonge bezoekers.

Nationale feestdag = open huis in Kamer en Senaat

Op 21 juli barst het Paleis der Natie zoals elk jaar uit zijn voegen. U kan de dagelijkse werkomgeving van de senatoren en volksvertegenwoordigers komen ontdekken. U kan ook aan een kwis deelnemen. Dit jaar ligt de klemtoon op 20 jaar koningschap van Albert II. U kan bij voorbeeld de nieuwe bustes van het vorstenpaar bewonderen of naar de speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde ‘Plechtige ouverture’ van beiaardier Fabrice Renard luisteren.

Beiaardconcerten

Bekende beiaardiers bespelen regelmatig het instrument van het Federale Parlement. Dat is ook het geval op het Feest van de Vlaamse gemeenschap (11 juli), de Nationale feestdag (21 juli) en het Feest van de Franse gemeenschap (27 september 2013).

Meer info

Scholierenparlement (3 mei 2013)

Dit jaar namen scholieren (derde graad secundair onderwijs) uit het Nederlandstalig onderwijs deel aan een groot rollenspel over Kinderrechten. De apotheose van het werkjaar was de overkoepelende slotzitting in Brussel.

Herdenking einde WO II in Europa (8 mei 2013)

Nadat kinderen en jongeren aan de plechtigheid bij het Graf van de Onbekende Soldaat deelnamen, getuigden in de Senaat een oud-strijder en een oud-gevangene.

Symposia

Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune nam deel aan het VN-panel 'The Power of Empowered Women' (Genève, 26 februari 2013). Ze onderstreepte er dat de Belgische quota-wetten gezorgd hebben voor een aandeel van 40% vrouwelijke parlementsleden. Mevr. de Bethune heeft gepleit voor de veralgemening van het quota-beleid, ook op economisch en sociaal vlak. Verslag (.pdf, 601 Kb)

Stop verkrachting! Zo luidde de slogan van het colloquium over seksueel geweld dat plaatsvond in de Senaat op de Internationale dag van de Vrouw (8 maart 2013).

De studiedag 'The Future We want for All' (14 maart 2013) wilde bijdragen tot een nieuw kader voor de ontwikkeling en de internationale samenwerking na afloop van de V.N.-Millenniumdoelstellingen in 2015.

Congres van de Orde van Vlaamse Balies en van Avocats.be (18 maart 2013)

15de Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie (24 en 25 maart 2013)

'Evidence based Medicine' als richtlijn in de beoordeling van (alternatieve) geneeswijzen (25 april 2013)

Ontmoeting met Braziliaanse senatoren over hun nieuw boswetboek (7 mei 2013). Brazilië wil tegen 2020 zijn CO2-uitstoot verminderen met 39%. - Powerpoint presentaties: 01 - 02

Conferentie 'Basic Education for Change' (14 mei 2013)

Studiedag 'Twintig jaar democratische controle op inlichtingendiensten' (24 mei 2013)

Conferentie 'Het geweld tegen vrouwen' (3 juni 2013)

Boekvoorstellingen

'De omgekeerde wereld' van Paul Magnette (25 april 2013)
'Macht en gezag' van Mark Eyskens (29 april 2013)

50ste verjaardag van De Munt (20 maart 2013)

Tentoonstellingen

'De Noordpool - een andere wereld' door Greenpeace (23 april 2013)

Tentoonstelling door Charlotte Standaert in het restaurant van het Federaal Parlement (tot 18 juli 2013)

Andere evenementen

Ontvangst van Eugene Czolij, voorzitter van het Ukrainian World Congress (27 februari 2013)

Uitreiking van de Prijs Roger de Spoelberch (13 mei 2013)

Hulde aan Amanda Mouchka Stassart (27 mei 2013)

Parlementaire diplomatie

Conferentie van de Parlementsvoorzitters

Op de Conferentie van de Parlementsvoorzitters van de Europese Unie in Nicosia (21-23 april 2013) waarschuwde ondervoorzitter van de Senaat Danny Pieters (N-VA) voor de 'sovjetisering' van de Europese besluitvorming door de vermenigvuldiging van instellingen en procedures waardoor alle macht bij een kleine elite terecht komt. In dit Europees Jaar van de burger moet dit des te meer worden vermeden.

Beneluxparlement wil zijn werking verbeteren

In oktober 2013 zal een werkgroep een reflectienota afleveren voor een betere werking van het Beneluxparlement. Door parlementsleden uit alle parlementen in de Benelux bij zijn werkzaamheden te betrekken wil het Beneluxparlement het forum zijn voor de bespreking van grensoverschrijdende problemen. Dit was al het geval tijdens het debat over de Fyra of op de conferentie over de wilsverklaring bij euthanasie.

Bezoek van H.E. Baroness D’Souza, Voorzitster van het Britse Hogerhuis (29 mei 2013)

Vergadering met Bogaletch Gebre, laureate van de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika (23 mei 2013)

Ontvangst van Maryam Rajavi van de Iraanse oppositiebeweging PMOI (27 maart 2013)

Ontvangst van Congolees Senaatsvoorzitter Léon Kengo wa Dondo (7 maart 2013)

Ontvangst van Thais Premier Yingluck Shinawatra (5 maart 2013)


Volledige chronologische lijst van de evenementen


© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?