Nieuwsbrief Senaat nr. 8

27 februari 2013Inschrijving op nieuwsbrief

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Wetgeving en resoluties

Plastische chirurgie enkel nog door artsen

Alleen gespecialiseerde dokters zouden nog botulismetoxine (zoals Botox) mogen inspuiten. De patiënt moet worden beschermd, ongeacht of het om chirurgische dan wel esthetische ingrepen gaat.

De Senaat heeft bij de bespreking van dit wetsvoorstel hoorzittingen georganiseerd met artsen, patiënten en ziekenfondsen.

Wetgevingsdossier 5-62

Seksuele uitbuiting is mensenhandel

Alle vormen van seksuele uitbuiting moeten worden beschouwd als mensenhandel. Tot nog toe is dat enkel het geval voor seksuele uitbuiting voor prostitutiedoeleinden en kinderporno. Het wetsvoorstel wijzigt daarom artikel 433quinquies van het Strafwetboek.

Wetgevingsdossier 5-711

Onwettelijk wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal

De Senaat wijzigt artikel 433quinquies van het Strafwetboek een tweede maal. Niet enkel het onwettelijk wegnemen van organen en weefsel wordt bestraft, maar alle menselijk lichaamsmateriaal.

Wetgevingsdossier nr. 5-1214

Huisjesmelkerij

Een van de constitutieve bestanddelen van het misdrijf huisjesmelkerij is dat het slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt. Precies daardoor heeft het geen andere echte en aanvaardbare keuze dan zich te laten misbruiken. De Senaat wil vermijden dat het slachtoffer het ontbreken van die keuzemogelijkheid zou moeten bewijzen. Daarom wil de Senaat door een wetsvoorstel in art. 433decies van het Strafwetboek de woorden 'zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken' opheffen.

Wetgevingsdossier 5-1217


Begroting Senaat 2013

De begroting van de Senaat voor 2013 bedraagt 71.433.835 euro. Dat is 0,97 % minder dan werd voorzien voor 2012. Het mogelijke tekort van 1.352.835 euro wordt geput uit de eigen middelen.

De begroting bestaat uit de vergoeding van de senatoren (20,53%), het politieke personeel (28,87%), het statutaire personeel (41,02%) en de werkingskosten (9,59%).

Wetgevingsdossier 5-1871

Regeringsverklaring over de begroting

Op 21 november 2012 bracht Premier Elio Di Rupo zijn regeringsverklaring over de begroting.

Handelingen 5-79 en 80

Nieuwe senatoren

In de loop van het parlementaire jaar 2012-2013 legden Bart De Nijn (N-VA), Leona Detiège (sp.a), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), Benoît Hellings (Ecolo), Lies Jans (N-VA), Paul Magnette (PS), Etienne Schouppe (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA), Yoeri Vastersavendts (Open VLD), Sabine Vermeulen (N-VA) en Johan Verstreken (CD&V) de eed af als senator.

Erkenning verantwoordelijkheid Belgische Staat voor Jodenvervolging

De Senaat heeft unaniem een resolutie aangenomen waarin hij plechtig erkent dat Belgische overheden, op een voor de democratie onwaardige manier, op cruciale vlakken gecollaboreerd hebben met de Duitse bezetter, met dramatische gevolgen voor de Joodse bevolking.

Lees meer
Aangenomen tekst
Wetgevingsdossier 5-1370

Persvrijheid voorwaarde voor Europa

In een resolutie vraagt de Senaat de regering de onrechtmatige aanhouding van persmensen in Turkije en andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie te veroordelen en te ijveren voor de vrijlating van de betrokkenen. Persvrijheid moet een toetredingsvoorwaarde tot de Europese Unie worden.

Wetgevingsdossier 5-1492

Censuur op Iraanse cineasten

De Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof werden veroordeeld tot 6 jaar gevangenis. Ze mogen 20 jaar lang geen films meer maken, het grondgebied niet verlaten en geen interviews geven. Zij wilden een film maken over het protest dat volgde op de herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad in 2009.

Veroordelingen voor 'propaganda tegen het regime' zijn daden van censuur die indruisen tegen de artistieke creativiteit en vrijheid. In een resolutie roept de Senaat de federale regering op om te ijveren voor een herziening van de vonnissen en de Iraanse regering aan te sporen de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid na te leven.

Wetgevingsdossier 5-1038

Vrouwenrechten in Afghanistan

Afghanistan wil bepalingen uit de sharia overnemen waardoor verkrachting van vrouwen binnen het huwelijk niet langer strafbaar is. Vrouwen zouden ook geen beroep meer mogen uitoefenen of het huis verlaten zonder toelating van hun man, zelfs niet voor een doktersbezoek.

Ons land moet volgens de resolutie van de Senaat nog meer aandacht schenken aan de rechten van de Afghaanse vrouwen.

Wetgevingsdossier 5-135

Mensenhandel

Eerstelijnsactoren moeten zich nog beter bewust worden van de problematiek van de mensenhandel. Ook de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen moet gerichter gebeuren.

In een resolutie reikt de Senaat een reeks hefbomen aan die ook moeten zorgen voor meer samenwerking tussen de diensten en die moeten leiden tot een betere opsporing.

Wetgevingsdossier 5-1701

Basisonderwijs voor iedereen

67 miljoen kinderen blijven nog steeds verstoken van basisonderwijs. Het Global Partnership for Education wil dit tegen 2015 toegankelijk maken voor alle kinderen, ook voor meisjes. In een resolutie vraagt de Senaat dat ons land zijn steun aan het Partnership verderzet.

Op 9 november 2012 vond in de Senaat de conferentie plaats van 'Education for All' over het recht op onderwijs.

Wetgevingsdossier 5-1587

Betere bescherming van homo's

In een resolutie vraagt de Senaat dat België de Yogyakarta-principes zou onderschrijven als internationale standaard tegen seksuele discriminatie.

Wetgevingsdossier 5-1847

Actiever tegen de doodstraf

Hoewel het verbod op de doodstraf deel uitmaakt van de fundamentele waarden van de Europese Unie, vinden elders ter wereld jaarlijks nog 10.000 terechtstellingen plaats. De meeste daarvan gebeuren in China, Iran, Irak, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.

Ons land moet zich actiever inzetten voor de afschaffing van de doodstraf. Bij bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van landen die de doodstraf in de praktijk brengen, zou onze regering bij voorbeeld stelselmatig haar grote ongerustheid ter sprake moeten brengen. De Senaat heeft hierover een resolutie aangenomen.

Wetgevingsdossier 5-456

Propere mineralen

Ondanks zijn bodemrijkdom hinkt Congo achterop. Ongecontroleerde ontginningen van mineralen en natuurlijke rijkdommen gaan verder. Bij de mijnbouw wordt dikwijls geen rekening gehouden met de volksgezondheid of de arbeidsomstandigheden. Er moet volgens de resolutie van de Senaat werk worden gemaakt van duidelijke informatie voor de consument over de herkomst van mineralen die verwerkt zijn in producten die in Europa worden verkocht. De Delcredere-investeringswaarborg kan afhankelijk worden gemaakt van de naleving van de normen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en op Europees niveau moet er een regeling komen die aanzet tot het gebruik van 'propere' mineralen. Men moet een kader scheppen waardoor multinationals en hun dochterondernemingen overal ter wereld aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij mensenrechten schenden of hun verantwoordelijkheid ter zake niet opnemen.

Wetgevingsdossier 5-1520

Steun voor familielandbouw in Congo

In een resolutie vraagt de Senaat de federale regering duurzame landbouw in familieverband in Congo beter te ondersteunen. De resolutie beklemtoont ook de rol van de vrouw.

Wetgevingsdossier 5-1521

Stop roofbosbouw in Congo

In het Congobekken ligt het tweede grootste tropisch regenwoud ter wereld. Heel wat Congolezen zijn ervan afhankelijk voor hun voeding, huisvesting en verzorging. Voor de hele wereld is het regenwoud een uiterst belangrijke opslagplaats voor koolstof. Het Congolese regenwoud kalft echter af, onder meer door roofbosbouw. In onze ontwikkelingssamenwerking moet duurzaam bosbeheer centraal staan. Dit zegt een resolutie van de Senaat.

Wetgevingsdossier 5-1068


Tegen hogere Franse accijns op Belgisch bier

Frankrijk wil de accijns op bier verhogen tot 160 %, terwijl de accijns op wijn niet stijgt. De Senaat is bezorgd voor de economische gevolgen voor de Belgische brouwerijsector en de werkgelegenheid.

In een eenparige resolutie vraagt de Senaat te protesteren bij de Franse regering en eventueel een beroep in te stellen bij de Europese instanties.

Wetgevingsdossier 5-1836

Armoedebestrijding

Op 16 oktober 2012 vond in de Senaat een colloquium over armoedebestrijding plaats.


Parlementaire diplomatie

ARMENIË: Hovik ABRAHAMYAN, Parlementsvoorzitter - 9 januari 2013

BENIN: Boni YAYI, President - 17 oktober 2012

DUITSLAND : Vrouwelijke delegatie van de Bundestag - 10 oktober 2012

IERLAND: Seán BARRETT, Parlementsvoorzitter - 23 januari 2013

IVOORKUST: Guillaumi Kigbagfori SORO, Parlementsvoorzitter -
7 november 2012

IRAK: Parlementsleden - 26 september 2012

LIBERIA: Ellen JOHNSON SIRLEAF, eerste vrouwelijke President van Liberia, Nobelprijs voor de Vrede 2011 - 8 november 2012

MAROKKO: Youssef AMRANI, Staatssecretaris voor Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking - 21 december 2012

MOLDAVIË: Marian LUPU, Parlementsvoorzitter - 4 december 2012

MONTENEGRO: Ranko KRIVOKAPIC, Parlementsvoorzitter - 30 november 2012

OMAN: Parlementsvoorzitter - 20 september 2012

SAOEDI-ARABIË: Parlementsvoorzitter - 20 september 2012

SURINAME: Jennifer GEERLINGS-SIMONS, Parlementsvoorzitster - 19 september 2012

TOGO: Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, Eerste Minister - 31 januari 2013

TUNESIË: Maya JRIBI, Secretaris-generaal van de Tunesische oppositiepartij PDP - 5 december 2012

VIETNAM: Nguyen Phu TRONG, Secretaris-generaal van de Communistische Partij - 18 januari 2013


Unanieme aanbeveling over Fyra in Beneluxparlement

Een debat over alle lands- en partijgrenzen heen geleid tot de unanieme stemming van een aanbeveling aan de Regeringen van de drie Beneluxlanden. Het parlement pleit daarin voor de herziening van de reserveringsplicht, een abonnement voor pendelaars, 16 Fyra's per dag, eventueel bijkomende stopplaatsen en een tweede operator, oog voor aansluitingen en een oplossing voor het capaciteitsprobleem tussen Antwerpen en Roosendaal.

Samen met de bevoegde commissies van het Belgische en het Nederlandse parlement, heeft het Beneluxparlement op 28 januari 2013 in de Belgische Senaat een openbare hoorzitting gehouden met Marc Descheemaecker (NMBS), Ann Billiau (Infrabel), Bert Meerstadt en Merel van Vroonhoven (NS), Hugo Thomassen (Prorail) en vertegenwoordigers van de reizigersorganisaties.

Foto's - Video - Persoverzicht

http://benelux-parlement.eu/nl/index.asp

Raad van Europa over geweld tegen vrouwen

Parlementair seminarie over de Internationale dag voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen - 30 november 2012


Huis van de Burger

Koningsfeest

De burgerlijke plechtigheid voor het Koningsfeest in het Federaal parlement op 15 november 2012 stond in het teken van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties, het thema van het Europees jaar 2012.

Bij die gelegenheid werd de klemtoon gelegd op een aantal projecten die in de verschillende provincies werden ontwikkeld. Foto's - Video

Wapenstilstand

500 oud-strijders en kinderen van 10 tot 12 jaar uit de verschillende provincies hebben op 11 november 2012 in het Federaal Parlement de Wapenstilstand herdacht. De deelname van kinderen kadert in het programma herinneringseducatie dat wordt aangeboden aan de scholen. De jongeren legden een krans neer bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Nadien volgde een evocatie over de Eerste Wereldoorlog. Historici, experten en een oud-strijder vertelden over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog op het leven van kinderen toen en van oorlogen en conflicten op het leven van kinderen vandaag.

Memoriaal Breendonk

Op 16 januari 2013 werd het gedenkboek 'De gevangenen van Breendonk 1940-1944' voorgesteld.

Belgische Nobelprijs voor de Vrede

De Senaat heeft op 4 december 2012 hulde gebracht aan Henri La Fontaine ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan deze oud-senator. La Fontaine was senator van 1894 tot 1936. Voor het eerst werd ook de Internationale Prijs Henri La Fontaine toegekend. Met deze prijs worden acties beloond die aansluiten bij de idealen die La Fontaine nastreefde, waaronder het feminisme en het pacifisme. De prijs werd uitgereikt door Premier Elio Di Rupo, Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en de Franse diplomaat en weerstander Stéphane Hessel. Een borstbeeld uit het Mundaneum van de Fédération Wallonie-Bruxelles werd bij deze gelegenheid plechtig onthuld.

Jeugd Parlement Jeunesse:

Tijdens de krokusvakantie herbergde de Senaat het Jeugd Parlement Jeunesse. Een 100-tal jongeren (18-25 jaar) uit heel België logeerden een week in een Brusselse jeugdherberg. Overdag ontpopten ze zich tot rasechte politici die na geanimeerde debatten tussen senatoren en ministers wetten aannamen over actuele onderwerpen. Andere jongeren speelden de rol van journalist of tolk.

Place aux Enfants

Franstalige kinderen van 8 tot 12 jaar uit Brusselse gemeenten ontdekten in de Senaat op 20 december 2012 dankzij Place aux Enfants (www.placeauxenfants.be) de wereld van de volwassenen. Na een korte rondleiding en uitleg over de werking van de democratie gingen ze zelf aan de slag. In dialoog met senatoren formuleerden ze wetsvoorstellen over onderwerpen uit hun leefwereld.

Vredesvrouwen

18 vrouwen die ijveren voor vrede, verzoening en vrouwenrechten werden gehuldigd. Ze ontvingen de Zilveren Klaproos en de eretitel Vredesvrouw uit handen van leden van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

11 december 2012 - Foto's

V-Day

Op 28 januari 2013 werd Eve Ensler ontvangen in de Senaat. De schrijfster van V-Day is een activiste voor de wereldbeweging voor de bestrijding van het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Uitreiking van de eerste Politiegenderprijs

De eerste Politiegenderprijs werd uitgereikt tijdens een ceremonie in aanwezigheid van Miet Smet, gewezen federaal minister belast met de gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen.

6 november 2012

Slotceremonie G1000

Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune sprak op 11 november 2012 de slotzitting van de G1000 (www.g1000.org) toe. De vergadering vond plaats in het Huis van de Parlementsleden. Mevr. de Bethune verklaarde verheugd te zijn over vormen van participatieve democratie die erop gericht zijn om het politieke debat in het parlement te verrijken.

Memisa

Duizenden kinderen maakten een tekening van hun mama.Hiermee vraagt de vzw Memisa aandacht voor moedersterfte in het Zuiden. Deze tekeningen werden overhandigd aan Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune.

22 november 2012

Wereld-Aidsdag

Ook in het Federale parlement werd aandacht besteed aan Wereld-Aidsdag.

29 november 2012

Kindsoldaten

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de Mensenrechten hebben de Voorzitters van Kamer en Senaat de actie van Amnesty International op het Natieplein gesteund. Er werden silhouetten van kindsoldaten vastgemaakt aan de tralies van de ramen op het gelijkvloers en aan de hekken van het Natieplein. Voor elke silhouet werd een kaars aangestoken.

10 december 2012

Sing for the Climate

Op initiatief van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking werd het concept Sing for the Climate officieel voorgesteld aan Kamer en Senaat.

29 november 2012

Twee boekvoorstellingen

De voorstelling van de Franse versie van de memoires van gewezen Premier Gaston Eyskens vond plaats op 13 december 2012.

Op 6 november 2012 werd het boek van Philippe Bouvier 'La naissance du Conseil d'État de Belgique : une histoire française ?' voorgesteld.

Uitreiking van de Odisseaprijs 2012

Minister Paul MAGNETTE heeft de Odisseaprijs 2012 uitgereikt aan Élodie Gloesener, van de Universiteit van Luik, voor haar proefschrift over methaan op Mars. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van Burggraaf Dirk Frimout, juryvoorzitter, van Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en van senatoren van de werkgroep Ruimtevaart met senatrice Dominique Tilmans als voorzitster.


Kras: een echt Scholierenparlement: 3 mei 2013

Een schooljaar lang nemen scholieren (derde graad secundair onderwijs) uit het Nederlandstalig onderwijs, maar ook uit Franstalige immersiescholen tijdens hun vrije tijd in eigen streek deel aan een groot rollenspel over een bepaald thema, georganiseerd door Globelink vzw. Dit schooljaar gaat het over Kinderrechten. De apotheose van het werkjaar is de overkoepelende slotzitting in Brussel.

Herdenking WO II : 8 mei 2013

Kinderen en jongeren nemen deel aan de plechtigheid bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Na de lunch volgt in het halfrond een reflectiemoment over oorlog, bezetting, vrede, vrijheid en democratie.

Volledige chronologische lijst van de evenementen


© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?