Nieuwsbrief Senaat nr. 5

19 april 2012

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Regeringsverklaring

Op 7 december 2011 heeft Eerste Minister Di Rupo de Regeringsverklaring in de Senaat voorgelezen. De senatoren Paul Magnette (PS) en Johan Vande Lanotte (sp.a) werden tot minister benoemd. Zij werden vervangen door Christie Morreale (PS) en Dalila Douifi (sp.a). Fauzaya Talhaoui (sp.a) had de eed als senator reeds afgelegd op 11 oktober 2011.Wetgevende activiteiten

Gendergelijkheid in de Belgische Technische Coöperatie

Binnenkort maken vrouwen ten minste 1/3de uit van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie (BTC). Tijdens de plenaire vergadering van 28 maart 2012 werd een wetsvoorstel in die zin aangenomen. Op dit ogenblik bestaat de raad uit twaalf leden waaronder slechts twee vrouwen.
Stuk 5-868/1

Verkeersveiligheid: betere inning van boeten

Om te vermijden dat overtredingen onbestraft blijven, heeft de Senaat op 16 februari 2012 een wetsvoorstel aangenomen over de administratieve afhandeling van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer.
Stuk 5-54

Dotatie van de Senaat

De dotatie voor 2012 wordt bevroren op het niveau van 2011: 72.132.750 euro. Het budget bestaat uit vier grote posten: de vergoeding van de senatoren en de gewezen senatoren, het politieke personeel ter ondersteuning van de senatoren en de fracties, het statutair personeel en de werkingskosten.
Stuk 5-1393

Neutrale zone uitgebreid

In de neutrale zone rond het parlement wordt geen enkele manifestatie toegelaten. Deze zone wordt uitgebreid zodat zij onder meer het Huis van de Vlaamse Parlementsleden en het Parlement van de Franse Gemeenschap omvat. De Senaat heeft hiertoe op 26 januari 2012 een wetsvoorstel aangenomen.
Stuk 5-1256/1

Betere bestrijding van partnergeweld

Onder bepaalde voorwaarden mag men afwijken van het beroepsgeheim en partnergeweld ter kennis brengen van het parket.
Stuk 5-30/5

Een ander wetsvoorstel legt een tijdelijk huisverbod op aan een meerderjarig persoon die een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van een huisgenoot.
Stuk 5-539/5

De Senaat nam beide wetsvoorstellen aan op 12 januari 2012.

Verbod op bisfenol A

Dit bestanddeel wordt onder meer verwerkt in babyzuigflessen en wordt ervan verdacht een ernstige hormoonontregelaar te zijn. Verpakkingen die bisfenol A bevatten en die dienen voor voedingsmiddelen voor kinderen tot 3 jaar, worden voortaan verboden. Op 12 januari 2012 heeft de Senaat een wetsvoorstel in die zin aangenomen.
Stuk 5-338/8

Goedkeuring van internationale overeenkomsten

Door het aannemen van verschillende wetsontwerpen heeft de Senaat ingestemd met enkele internationale overeenkomsten:

  • het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Stuk 5-1204);
  • het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Stuk 5-1205);
  • de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Korea (Stuk 5-1259);
  • de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Indonesië (Stuk 5-1260);
  • de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zuid-Afrika tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking (Stuk 5-1313);
  • de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap (Stuk 5-1314);
  • het Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux en Armenië over de overname van onregelmatig verblijvende personen (Stuk 5-1371).

Parlementair Comité wetsevaluatie

De Senaat heeft het huishoudelijk reglement van het Parlementair comité belast met de wetsevaluatie (Stuk 5-1327) aangenomen. Dit Comité is samengesteld uit 11 senatoren en 11 volksvertegenwoordigers. Het moet de toepassingsmoeilijkheden en de ontoereikendheid van de bestaande wetten onderzoeken. Het Comité heeft een eerste reeks hoorzittingen gehouden en zijn eerste jaarlijks verslag opgesteld.

Controle op het subsidiariteitsbeginsel

Het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad over een gemeenschappelijk Europees kooprecht is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel (Stuk 5-1382). Tot dit besluit kwam de plenaire Senaat na een reeks hoorzittingen in de Commissie Justitie.

Resoluties

De Federale regering zou het gewelddadige optreden tegen de Syrische bevolking scherp moeten veroordelen. De Europese en internationale instanties moeten sancties tegen het huidige regime aannemen en een rechtstreekse dialoog aangaan met de oppositie. Dat is de zin van een resolutie aangenomen door de Senaat (Stuk 5-1252/4).

De Senaat heeft ook een voorstel van resolutie goedgekeurd voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (Stuk 5-867).

De Senaat heeft eveneens een voorstel van resolutie aangenomen over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Stuk 5-793).

Huishoudtoestellen worden soms opzettelijk zo ontworpen dat ze automatisch verouderen. De Senaat kant zich hiertegen in een resolutie (Stuk 5-1251/4).

De Senaat heeft een voorstel van resolutie goedgekeurd over de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen (Doc. 5-665). Het voorstel van resolutie over de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (Stuk 5-1062) werd eveneens aangenomen.

Geamendeerde wetsontwerpen

De Senaat heeft verschillende wetsontwerpen geëvoceerd en vervolgens op louter technisch vlak geamendeerd : over de mede-eigendom (Stuk 5-1155), de collectieve schuldenregeling (Stuk 5-1170) en de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Stuk 5-1187).

Werkgroepen

In de Commissie Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging werd een werkgroep 'Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG' opgericht. In de Commissie Financiën en Economische aangelegenheden werd een werkgroep 'Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk' opgericht. De werkgroep 'Mensenhandel' (Commissie Binnenlandse zaken en Administratieve aangelegenheden), de werkgroep 'Erfrecht' (Commissie Justitie) en de werkgroep 'Ruimtevaart' hebben hun werkzaamheden voortgezet. De werkgroep 'Informatica en vrijheden' (Commissie Justitie) heeft zijn werkzaamheden beëindigd en zijn bevindingen in een verslag gebundeld.


Wetsvoorstellen van de huidige legislatuur

Goedgekeurde resoluties sedert 2010


Evenementen

Rouwregister voor busongeval in Sierre

Naar aanleiding van het busongeval in Sierre hebben de Kamer en de Senaat, op initiatief van hun voorzitters André Flahaut en Sabine de Bethune, besloten om een gemeenschappelijk rouwregister te openen. Er werd aan de slachtoffers hulde gebracht tijdens de plenaire zitting van 15 maart 2012.

Officiële bezoeken

Recent heeft de Senaat meerdere buitenlandse delegaties ontvangen, onder andere: Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Ali Hasanov, Vice Eerste-Minister van Azerbeidzjan en Serzh Sargsyan, President van Armenië.

Jeugd Parlement Jeunesse

De Senaat ontving in de krokusvakantie voor de vierde keer het 'Jeugd Parlement Jeunesse'. Een week lang hebben een honderdtal jongeren tussen 18 en 25 jaar debatten gevoerd over vier fictieve voorstellen gericht op hervormingen van het erfrecht, de sociale zekerheid en de pensioenen, de legalisering van drugs en de regulering van de banken. Op die manier maakten ze zich vertrouwd met de werking van een parlementaire assemblee.

Uitreiking Odisseaprijs 2011

Minister Paul Magnette heeft de Odisseaprijs 2011 uitgereikt aan Julien de Wit voor zijn eindwerk over de exoplaneten. Julien de Wit heeft diploma's ruimtevaart van de universiteiten van Luik en Toulouse en doctoreert aan het M.I.T., het Massachussets Institute of Technology. De uitreiking vond plaats in de salons van het voorzitterschap van de Senaat in aanwezigheid van Burggraaf Dirk Frimout, juryvoorzitter, Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en senatoren van de werkgroep Ruimtevaart met senatrice Dominique Tilmans als voorzitster.

Rouwregister voor drama in Luik

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Luik hebben de Kamer en de Senaat, op initiatief van hun voorzitters André Flahaut en Sabine de Bethune, besloten om een gemeenschappelijk rouwregister te openen. Er werd aan de slachtoffers hulde gebracht tijdens de plenaire zitting van 15 december 2011.

AIDS-expo

De fototentoonstelling 'HIV in Rwanda' van fotografe Ans Brys werd op 1 december 2011 ingehuldigd.

Studiedagen over mediawijsheid

Het Platform Democratie en Burgerzin van de Senaat heeft verschillende studiedagen over mediawijsheid georganiseerd voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

Volledige chronologische lijst van de evenementen


Benelux

Plenum van Beneluxparlement

Op 23 en 24 maart 2012 nam het Beneluxparlement aanbevelingen aan over de wederzijdse erkenning van het schriftelijke euthanasieverzoek, de betere afstemming en communicatie inzake nucleaire veiligheid en het streven naar een ‘Single European Sky’. Van de 49 leden van het Beneluxparlement zijn er 21 lid van een Belgisch parlement, waaronder 4 senatoren.

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?