Nieuwsbrief Senaat nr. 4

3 augustus 2011

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Wetgeving

Identiteitskaart 10 jaar geldig

De identiteitskaart zal maximum 10 jaar geldig blijven vanaf de datum van afgifte. Voor bepaalde leeftijdscategorieën zal de Federale regering een kortere of langere geldigheidsduur kunnen bepalen (bij voorbeeld voor hoogbejaarden). Dankzij deze maatregel wordt de administratieve last verlicht, zowel voor de gemeenten als voor de burgers. De tekst werd overgezonden aan de Kamer.

Wetgevingsdossier 5-941

Verhoor van minderjarigen beter afgebakend

Elke minderjarige krijgt het recht om door een rechter te worden gehoord in alle rechtszaken die te maken hebben met ouderlijk gezag, recht op huisvesting en recht op persoonlijke relaties. De minderjarige mag ook weigeren gehoord te worden. Voor wie jonger is dan 12 jaar geldt een specifieke regeling. Hij kan worden gehoord op eigen verzoek, op verzoek van de partijen, van het openbaar ministerie of, ambtshalve, van de rechter. De rechter kan, met een gemotiveerde beslissing, weigeren de minderjarige die jonger is dan 12 te horen, behalve wanneer dat verzoek van deze laatste zelf of van het openbaar ministerie uitgaat. De tekst werd overgezonden aan de Kamer. Wetgevingsdossier 5-115

Leeftijd voor bloeddonatie optrekken

De Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de maximumleeftijd voor bloeddonatie verhoogt van 65 naar 70 jaar. Intussen werd de tekst eveneens door de Kamer aangenomen.

Wetgevingsdossier 5-1111

Betere bescherming voor kwetsbare personen

De Senaat heeft het wetsontwerp over de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling verbeterd en teruggestuurd naar de Kamer.

Wetgevingsdossier 5-1095

'Salduz' nogmaals gewijzigd

Wie wordt verhoord of wiens vrijheid wordt benomen, krijgt het recht om zich te laten bijstaan door een advocaat. Het nieuwe amendement van de Senaat houdt in dat een verhoor zonder advocaat wel een element van bewijs mag opleveren, maar dat dit op zich onvoldoende is om iemand te veroordelen. Het ontwerp is nu definitief door de Kamer aangenomen en zal ten laatste op 1 januari 2012 in werking treden. Wetgevingsdossier 5-663

Meer continuïteit voor politieraden

Burgemeesters of gemeenteraadsleden die lid zijn van de politieraad in politiezones met meerdere gemeenten en die in hun gemeente vervangen worden omdat zij verhinderd zijn, worden automatisch en voor dezelfde periode eveneens vervangen in de politieraad. De tekst werd overgezonden aan de Kamer.

Wetgevingsdossier 5-436

'Vechterfenissen' vermijden

Wanneer een levensverzekeringsovereenkomst de wettelijke erfgenamen aanwijst als begunstigden maar niet bij naam vermeldt, is de uitkering behalve bij tegenbewijs of andersluidend beding verschuldigd aan de nalatenschap van de verzekeringnemer. Door dit wetsvoorstel worden sommige vechterfenissen vermeden. De tekst werd overgezonden aan de Kamer. Wetgevingsdossier 5-310


Resoluties

Erkenning van Palestijnse Staat

De Senaat wenst dat de Palestijnse Staat van zodra mogelijk officieel erkend wordt door België, in overleg met de Europese partners en binnen de grenzen van 1967. De Senaat schaart zich uitdrukkelijk achter de tweestaten-oplossing waarbij Israël en Palestina elkaar wederzijds erkennen.

Reeds 115 Staten hebben de Palestijnse Staat ondertussen erkend. De Palestijnse Autoriteit zal in september 2011 bij de VN pleiten om te worden te erkend als lidstaat. Indien één van de permanente leden van de Veiligheidsraad zijn veto stelt, rekent de Palestijnse Autoriteit erop dat de Algemene Vergadering de zaak naar zich trekt. Wetgevingsdossiers 5-999 en 5-1109

Bescherming cultureel erfgoed

De Senaat heeft unaniem een resolutie goedgekeurd om ervoor te ijveren dat wie werelderfgoed vernielt, internationaal wordt vervolgd en bestraft. De Federale regering zou een voortrekkersrol moeten spelen door op internationale fora de ratificering te bepleiten van twee protocollen bij de Conventies van Genève (1949) en Den Haag (1954).

Wetgevingsdossier 5-955

Erkenning Zuid-Soedan

De Senaat drong in een resolutie aan op de erkenning van Zuid-Soedan door België. De Federale regering wordt verzocht de diplomatieke betrekkingen met het vroegere Soedan te herbekijken in het licht van de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. In januari 2011 werd in dat nieuwe land een referendum gehouden over de onafhankelijkheid. Hierbij sprak 99 % van de deelnemers zich uit pro.

Wetgevingsdossier 5-1063

Voor Tobintaks

De Senaat schaart zich in een resolutie achter de invoering van een Europese taks op financiële transacties, zoals munttransacties en handel in aandelen, obligaties en afgeleide producten. De opbrengst ervan moet onder meer dienen voor de bestrijding van armoede en de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Wetgevingsdossier 5-1083

Tegen genitale verminking

Wereldwijd leven 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes met de gevolgen van genitale verminking. De strijd hiertegen moet een beleidsprioriteit worden. Ook moet de Federale regering financieel bijdragen tot het UNFPA- en UNICEF-programma en moet ze haar engagement opnemen in het Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld. Dit staat in een resolutie van de Senaat. Wetgevingsdossier 5-896

Presidentsverkiezingen in Congo

In november 2011 vinden in Congo de tweede democratische presidentsverkiezingen sinds de onafhankelijkheid plaats. De Senaat somt in een resolutie een reeks voorwaarden op die kunnen bijdragen tot correcte en democratische verkiezingen. Congo is de voornaamste begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Wetgevingsdossier 5-992

Vrijlating van de 'Vijf van Miami'

De Senaat vraagt dat President Obama genade verleent aan de 5 Cubanen die voor rekening van het Castro-regime geïnfiltreerd waren in terreurorganisaties van Cubaanse ballingen op Amerikaans grondgebied. Zij worden sinds het einde van de jaren '90 in een Amerikaanse gevangenis opgesloten zonder een eerlijk proces te hebben gekregen. Wetgevingsdossier 5-629

Arabische Lente

Sommige regimes trachten de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten bloedig neer te slaan. In een resolutie, die op 30 juni 2011 werd goedgekeurd, vraagt de Senaat dat België bij gebruik van geweld, repressie of intimidatie, maatregelen zoals een handelsembargo of de bevriezing van financiële tegoeden overweegt.

Wetgevingsdossier 5-829

Tegen kinderarmoede

De Senaat dringt aan op een efficiënte strijd tegen kinderarmoede. Kinderarmoede kan men pas bestrijden nadat volgende vragen werden beantwoord: wat is kinderarmoede; hoe evolueert ze ten opzichte van het mediaan inkomen; wat zijn de welzijnsindicatoren. Bovendien moet de Federale regering nagaan welke impact begrotingsmaatregelen hebben op de situatie van kinderen. Tenslotte is een strategie met doelstellingen en deadlines nodig. Dit staat te lezen in een resolutie van de Senaat. Wetgevingsdossier 5-238

Vrijlating van Liu Xiaobo

De Federale regering moet pleiten voor de vrijlating van Nobelprijswinnaar Xiaobo, zijn echtgenote Liu Xia, zijn sympathisanten en van alle gearresteerde of onder huisarrest geplaatste ondertekenaars van Charta 08. Er moet een einde komen aan de perscensuur op de toekenning van de Nobelprijs van de Vrede 2010 aan Liu Xiaobo. Wetgevingsdossier 5-733

Bescherming van religieuze gemeenschappen in het Nabije- en Midden-Oosten

De Senaat vraagt dat de Federale regering elke vorm van discriminatie, vervolging of geweld op grond van religie of filosofische overtuiging in de betrokken regio krachtig veroordeelt. De regering moet ervoor ijveren dat landen waar religieuze onverdraagzaamheid heerst, in hun intern recht internationaalrechtelijke teksten opnemen die de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst beschermen. Wetgevingsdossier 5-597


Wetsvoorstellen van de huidige legislatuur

Goedgekeurde resoluties sedert 2010


Evenementen

Nationale Feestdag

Zoals ieder jaar heeft de Senaat zijn deuren geopend voor de Nationale Feestdag. Bezoekers hebben van een informatieve rondleiding kunnen genieten. Meer info

Bezoek van de Burundese parlementsvoorzitters

Op 15 juni 2011 kreeg de Senaat het bezoek van de Burundese Kamervoorzitter Pie Ntavyohanyuma en zijn Senaatscollega Gabriel Ntisezerana.

Senaatsvoorzitter op officieel bezoek in Marokko

Op uitnodiging van zijn collega van de Marokkaanse Senaat heeft Senaatsvoorzitter Danny Pieters van 27 tot 29 juni 2011 een officieel bezoek aan Marokko gebracht. Hij ontmoette er de Eerste minister, de parlementsvoorzitters, de ministers van Buitenlandse zaken en Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse zaken en Sociale ontwikkeling, Gezin en Solidariteit, alsook de voorzitter van de Nationale Raad van Mensenrechten.

Senator Philippe Mahoux verkozen tot voorzitter IPU- Mensenrechtencomité

Senator Philippe Mahoux (PS) werd verkozen tot voorzitter van het Mensenrechtencomité van de InterParlementaire Unie (IPU). Het comité onderzoekt klachten over schendingen van de mensenrechten van parlementsleden. De IPU werd opgericht in 1889 en is daarmee de oudste nog bestaande internationale organisatie. De IPU telt 157 nationale parlementen als leden en 9 regionale assemblees als geassocieerde leden. De zetel van de IPU is gevestigd in Genève, maar er is ook een kantoor in New York te meer de IPU permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties.

Meer info (in het Engels)

Senator Dominique Tilmans voorzitter van werkgroep Ruimtevaart

Senator Dominique Tilmans (MR) is aangewezen als voorzitter van de werkgroep Ruimtevaart. De werkgroep bereidt de Belgische stellingname voor op de interparlementaire conferentie in Berlijn op 15 en 16 oktober 2011.


Volledige chronologische lijst van de evenementen


© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?