Is deze nieuwsbrief onleesbaar?

Nieuwsbrief Senaat nr. 2

11 oktober 2010

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

EU-voorzitterschap

COSAC

Op 25 en 26 oktober 2010 organiseert het Federaal Parlement de COSAC-conferentie in het Egmontpaleis in Brussel. De Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union (COSAC) is een samenwerkingsverband tussen het Europees Parlement en de commissies van de nationale parlementen bevoegd voor Europese aangelegenheden. Ter voorbereiding van die conferentie kwamen de voorzitters van de COSAC op 4 en 5 juli 2010 al bijeen in de Senaat. Lees meer

EU-voorzitterschap: vergaderingen


Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP)

26-28/09/2010: Het thema van de zesde zitting van de ASEP was 'De economische uitdagingen, een opportuniteit om op mondiaal niveau de levenskwaliteit van onze bevolkingen te verhogen'. De debatten vonden in twee panels plaats: het eerste panel besprak de ontwikkeling van mondiale effectieve financiële en economische beheersstructuren; het tweede panel besprak het thema van de duurzame ontwikkeling. De zitting werd afgesloten met een slotverklaring bestemd voor de ASEM-top (Asia-Europe Meeting) van 4 en 5 oktober 2010.


6de Conferentie van de parlementaire controlecommissies van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 30 september en 1 oktober 2010 vond de 6de Conferentie plaats van de parlementaire controlecommissies van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de E.U.-lidstaten. Tijdens de conferentie werden een aantal belangrijke ontwikkelingen inzake parlementaire controle besproken aan de hand van case studies. Verder werden volgende thema's besproken:

  • de specificiteit van parlementaire controle op de inlichtingendiensten t.o.v. andere vormen van toezicht op de uitvoerende macht
  • geclassificeerde informatie en de freedom of speech van een parlementslid
  • nationale controle op de uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau
  • minimale voorwaarden voor een effectieve en efficiënte parlementaire controle op de inlichtingendiensten

De conferentie werd afgesloten met een slotverklaring


Wetgeving

Nieuwe en oude wetsvoorstellen van senatoren

De regeringsvorming is nog volop aan de gang. Dit belet niet dat de senatoren al wetgevende initiatieven kunnen nemen. Op dit ogenblik dienden ze al 217 wetsvoorstellen in.

Een senator kan een wetsvoorstel dat niet werd aangenomen tijdens de vorige zittingsperiode opnieuw indienen, zelfs al werd dat wetsvoorstel oorspronkelijk ingediend door een andere senator.


Wetsvoorstellen huidige zittingsperiode


Wetsontwerpen uit de vorige zittingsperiode

De meeste wetsontwerpen en wetsvoorstellen moeten in Kamer én Senaat worden aangenomen voor ze wet worden (bicamerale procedure). Wetsontwerpen en wetsvoorstellen die voor het einde van de zittingsperiode niet werden aangenomen, worden als niet-bestaande beschouwd.

Het Parlement kan echter, tijdens de nieuwe zittingsperiode, een wet aannemen waarmee wetsontwerpen die al wel in één assemblee werden aangenomen, "opgevist" worden. De wetsontwerpen die in die wet worden opgesomd, worden verder behandeld door de assemblee waar ze nog niet werden aangenomen.


Activiteiten in de Senaat

Vervolg herinneringseducatiedagen secundair onderwijs

Het Platform Democratie en Burgerzin draagt bij tot herinneringseducatie en opvoeding tot burgerzin. Herinneringseducatie is het verleden bestuderen om er lessen uit te trekken voor de toekomst. Het Platform heeft met andere woorden tot doel jongeren te vormen tot betrokken, actieve, verantwoordelijke en kritische burgers. Met de organisatie van 'regionale herinneringseducatiedagen' voor het 5de en 6de jaar secundair onderwijs slaat het Platform twee vliegen in één klap. Lees meer


Interactief leerpakket ‘Jonge reporters in het Federaal Parlement’

De Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Koning Boudewijnstichting maakten samen het interactief leerpakket ‘Jonge reporters in het Federaal Parlement’. Het leerpakket, dat bestaat uit een DVD en een website, doet leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs belangstelling krijgen voor het politieke leven in het Federaal Parlement.

De DVD bestaat uit interviews met parlementsleden, gemaakt door jongeren, en interactieve oefeningen. Op de bijbehorende website vindt men nog meer oefeningen, lesbrieven en nuttige links. Het leerpakket kan gebruikt worden om een reeks vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen te realiseren.


Lees meer

DVD bestellen


Werelddovendag

Op 25 september 2010 waren 1500 bezoekers aanwezig op de Werelddovendag in het Federaal Parlement. Zij konden kennismaken met de stands, workshops, animaties en conferenties van de Federatie van Vlaamse dovenorganisaties (Fevlado) en de Fédération francophone des sourds de Belgique (FFSB). Lees meer

Werking

Benoeming van het vast Bureau

Tijdens de plenaire vergadering van 20 juli 2010 legden de gecoöpteerde senatoren de eed af (zie e-zine 1). Uiterlijk binnen veertien dagen na de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren, moet de Senaat zijn vast Bureau samenstellen. De Senaat deed dit al op diezelfde dag. Het vast Bureau bestaat uit zeven 'organieke' leden (de Senaatsvoorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, de derde ondervoorzitter en drie quaestoren) en de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies (zie hieronder).

De organieke leden van het Bureau worden benoemd voor de duur van een zitting (meestal een jaar). Bij het begin van een nieuwe zitting moet de plenaire vergadering de organieke leden opnieuw benoemen. Dat zal dit jaar op 12 oktober gebeuren.

Na de samenstelling van het vast Bureau is de Senaat 'geconstitueerd' en kan hij zijn grondwettelijke taken uitoefenen.


Welke fractie mag de Senaatsvoorzitter, een ondervoorzitter of een quaestor aanwijzen?

Wat zijn de taken van het Bureau?


Benoeming van de vaste commissies

Tijdens de plenaire vergadering van 20 juli 2010 werden de leden van de zes vaste commissies benoemd. De voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies moeten bij de aanvang van een nieuwe zitting opnieuw worden benoemd. Dit zal tijdens de plenaire vergadering van 12 oktober 2010 gebeuren of door de commissies zelf in de loop van de eerste week van de zitting.

Elke vaste commissie telt 17 effectieve leden. Het aantal commissieleden dat een politieke fractie krijgt hangt af van de grootte van de fractie. De zetels worden verdeeld volgens het systeem D'Hondt.

De zetelverdeling voor de voltallige Senaat gebeurt op basis van het aantal stemmen dat de partijen behaalden bij de verkiezingen (zie e-zine 1); de verdeling van het aantal commissieleden gebeurt op basis van het aantal senatoren dat de fracties in de voltallige Senaat hebben. De verdeling van de commissieleden kan dus pas gebeuren na de samenstelling van de Senaat.


Hoeveel leden krijgt elke fractie in de vaste commissies?

Wat zijn de taken van de commissies?

Welke senatoren zetelen in welke commissie?


 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

   

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?