Nieuwsbrief Senaat

                 
       
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

De Senaat in de komende weken

Eedaflegging van de 71 senatoren

EU-voorzitterschap: vergaderingen


COMING SOON

- 21/07: Kamer en Senaat openen hun deuren


DVD JONGE REPORTERS

Jonge Reporters
in het
Federaal Parlement


       

De samenstelling van de Senaat na de verkiezingen gebeurt in drie stappen. Eerst leggen de 40 rechtstreeks verkozen senatoren de eed af. Dat gebeurt op 6 juli 2010. Daarna delen het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap aan de Senaat de namen mee van de 21 gemeenschapssenatoren. Nadat zij de eed hebben afgelegd als senator, worden de 10 gecoöpteerde senatoren aangewezen en leggen zij de eed af. De eedafleggingen van de gemeenschaps- en gecoöpteerde senatoren vallen dit jaar op respectievelijk 13 en 20 juli.

40 rechtstreeks verkozen senatoren

40 senatoren (25 NL en 15 F) worden rechtstreeks verkozen. Zij kunnen hun mandaat uitoefenen nadat de Senaat hun geloofsbrieven geldig heeft verklaard. Daarmee bevestigt de Senaat dat de verkozenen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en dat hun verkiezing regelmatig is verlopen. Met die geldigverklaring mogen de verkozenen de eed afleggen. De eedaflegging is de plechtige bevestiging dat de verkozene zijn mandaat opneemt en zal uitoefenen. Zij vindt ongeveer 3 weken na de verkiezingen plaats.

Lees meer…

21 gemeenschapssenatoren

Naast de 40 rechtstreeks verkozen senatoren telt de Senaat 21 gemeenschapssenatoren. Het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap wijzen elk onder hun leden 10 gemeenschapssenatoren aan, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 1. Deze 21 senatoren hebben een dubbel mandaat: zij zetelen gelijktijdig in een gemeenschapsparlement en in de Senaat. Daardoor zorgen zij voor de vertegenwoordiging van de deelgebieden in het Federale Parlement. Zij kunnen hun mandaat van senator pas uitoefenen na de eedaflegging in de Senaat.

Lees meer…

10 gecoöpteerde senatoren

De 40 rechtstreeks verkozen senatoren en de 21 gemeenschapssenatoren wijzen, enkele dagen na de eedaflegging van de gemeenschapssenatoren, nog 10 senatoren aan: de gecoöpteerde senatoren. De senatoren van de Nederlandse taalgroep wijzen 6 senatoren aan, de senatoren van de Franse taalgroep 4. De coöptatie biedt de politieke fracties de mogelijkheid deskundigen in een bepaald domein aan te trekken, wat de kwaliteit van het parlementaire debat en van de wetgeving ten goede kan komen. De fracties kunnen de zetel ook toekennen aan een waardevolle kandidaat die niet werd verkozen. Na geldigverklaring van hun geloofsbrieven leggen de 10 aangewezenen de eed af, waarna ook zij het mandaat van senator kunnen uitoefenen.

Lees meer…

Hoe worden de zetels verdeeld?

Na de verkiezingen worden de behaalde stemmen omgezet in zetels. Het aantal zetels per partij is evenredig met het aantal kiezers dat op deze partij of haar kandidaten heeft gestemd. Alleen de partijen die in een kieskring ten minste 5% van de uitgebrachte stemmen (de kiesdrempel) hebben gehaald, komen in aanmerking voor een zetel. De zetelverdeling over de partijen die de kiesdrempel haalden, gebeurt op basis van het systeem D'Hondt.


 

1 juli 2010: start van het Belgisch EU-voorzitterschap


Het voorzitterschap

Op 1 januari 2010 startte het trio-voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Gedurende 18 maanden volgen Spanje, België en Hongarije elkaar op als voorzitter van de Raad van de Europese Unie, elk gedurende 6 maanden. Op 1 juli 2010 nam België het voorzitterschap over van Spanje.

Formeel gezien oefent de regering het voorzitterschap uit, maar het Federale Parlement (Senaat en Kamer van volksvertegenwoordigers) wordt ook betrokken bij het voorzitterschap.

Lees meer…


COSAC

Een belangrijke conferentie die door het Federale Parlement wordt georganiseerd, is de COSAC-conferentie op 25 en 26 oktober 2010 in het Egmontpaleis in Brussel. De COSAC (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union) is een samenwerkingsverband tussen de commissies van de nationale parlementen die gespecialiseerd zijn in Europese aangelegenheden en het Europees Parlement. Het Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden neemt namens het Federale Parlement deel aan de werkzaamheden van COSAC.


Voorbereidende vergadering COSAC op 4-5 juli 2010.


 

© Senate.be - foto's © G. Goossens

   

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?